دوره 35، شماره 440: هفته چهارم شهریور ماه 1396:911-918

کاهش میزان بیان گيرنده‌ی فعال كننده‌ي تكثير پروكسي‌زوم گاما (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma یا PPARγ) در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت تومور

غلام بساطی, حدیثه محمدپور, امیر نادر امامی رضوی

چکیده


مقدمه: گيرنده‌ی فعال كننده‌ي تكثير پروكسي‌زوم گاما (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma یا PPARγ) نقش بسیار مهمی در جلوگیری از پیشرفت و رشد سلول‌های سرطانی دارد. نقش PPARγ در سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت بیماری، به خوبی مشخص نشده است. بنابراین، در مطالعه‌ی حاضر، وضعیت بیان PPARγ در بافت توموری سرطان معده و ارتباط آن با پیشرفت بیماری مورد پژوهش قرار گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی شاهد- موردی، میزان بیان PPARγ در بافت توموری و بافت سالم مجاور آن در 50 بیمار مبتلا به سرطان معده که در انستیتو کانسر تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، با روش Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) کمی، مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. ارتباط میزان بیان PPARγ در بافت توموری با پارامترهای بالینی- آسیب‌شناختی مرتبط با پیشرفت بیماری با استفاده از ضریب همبستگی Spearman مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان نسبی بیان PPARγ در بافت توموری با فاصله‌ی اطمینان (89/0-15/0) 36/0 نسبت به بافت سالم مجاور آن با فاصله‌ی اطمینان (16/1-83/0) 01/1 کاهش چشم‌گیری نشان داد (001/0 > P). ارتباط معنی‌داری بین میزان نسبی بیان ژن PPARγ بافت توموری و ویژگی‌های آسیب‌شناختی مانند مرحله‌بندی سرطان، تمایز تومور، اندازه‌ی تومور و تهاجم تومور به سیستم لنفاوی و عروقی مشاهده شد. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت، سن و وضعیت متاستاز به چشم نخورد.

نتیجه‌گیری: کاهش میزان بیان PPARγ در بافت توموری سرطان معده نسبت به بافت سالم مجاور آن، با شاخص‌های آسیب‌شناختی پیشرفت و گسترش سرطان معده ارتباط معکوسی دارد. بنابراین، ممکن است نقش بسیار مهمی در پاتوفیزیولوژی سرطان معده داشته باشد.


واژگان کلیدی


گيرنده‌ی فعال كننده‌ي تكثير پروكسي‌زوم گاما؛ سرطان معده؛ مرحله‌بندی سرطان؛ پیشرفت بیماری

تمام متن:

PDF

مراجع


Han L, Shen WJ, Bittner S, Kraemer FB, Azhar S. PPARs: Regulators of metabolism and as therapeutic targets in cardiovascular disease. Part II: PPAR-beta/delta and PPAR-gamma. Future Cardiol 2017; 13(3): 279-96.

Rosen ED, Spiegelman BM. PPARgamma: A nuclear regulator of metabolism, differentiation, and cell growth. J Biol Chem 2001; 276(41): 37731-4.

Elrod HA, Sun SY. PPARgamma and apoptosis in cancer. PPAR Res 2008; 2008: 704165.

Krishnan A, Nair SA, Pillai MR. Biology of PPAR gamma in cancer: A critical review on existing lacunae. Curr Mol Med 2007; 7(6): 532-40.

Guo F, Ren X, Dong Y, Hu X, Xu D, Zhou H, et al. Constitutive expression of PPARgamma inhibits proliferation and migration of gastric cancer cells and down-regulates Wnt/beta-Catenin signaling pathway downstream target genes TERT and ENAH. Gene 2016; 584(1): 31-7.

Kim SY, Kim MS, Lee MK, Kim JS, Yi HK, Nam SY, et al. PPARgamma induces growth inhibition and apoptosis through upregulation of insulin-like growth factor-binding protein-3 in gastric cancer cells. Braz J Med Biol Res 2015; 48(3): 226-33.

Cho SJ, Kook MC, Lee JH, Shin JY, Park J, Bae YK, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma upregulates galectin-9 and predicts prognosis in intestinal-type gastric cancer. Int J Cancer 2015; 136(4): 810-20.

Sarraf P, Mueller E, Smith WM, Wright HM, Kum JB, Aaltonen LA, et al. Loss-of-function mutations in PPAR gamma associated with human colon cancer. Mol Cell 1999; 3(6): 799-804.

Ikezoe T, Miller CW, Kawano S, Heaney A, Williamson EA, Hisatake J, et al. Mutational analysis of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene in human malignancies. Cancer Res 2001; 61(13): 5307-10.

Burgermeister E, Seger R. MAPK kinases as nucleo-cytoplasmic shuttles for PPARgamma. Cell Cycle 2007; 6(13): 1539-48.

Garcia-Bates TM, Lehmann GM, Simpson-Haidaris PJ, Bernstein SH, Sime PJ, Phipps RP. Role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma and its ligands in the treatment of hematological malignancies. PPAR Res 2008; 2008: 834612.

Pancione M, Forte N, Sabatino L, Tomaselli E, Parente D, Febbraro A, et al. Reduced beta-catenin and peroxisome proliferator-activated receptor-gamma expression levels are associated with colorectal cancer metastatic progression: Correlation with tumor-associated macrophages, cyclooxygenase 2, and patient outcome. Hum Pathol 2009; 40(5): 714-25.

Pancione M, Sabatino L, Fucci A, Carafa V, Nebbioso A, Forte N, et al. Epigenetic silencing of peroxisome proliferator-activated receptor gamma is a biomarker for colorectal cancer progression and adverse patients' outcome. PLoS One 2010; 5(12): e14229.

Ogino S, Shima K, Baba Y, Nosho K, Irahara N, Kure S, et al. Colorectal cancer expression of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG, PPARgamma) is associated with good prognosis. Gastroenterology 2009; 136(4): 1242-50.

Terashita Y, Sasaki H, Haruki N, Nishiwaki T, Ishiguro H, Shibata Y, et al. Decreased peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene expression is correlated with poor prognosis in patients with esophageal cancer. Jpn J Clin Oncol 2002; 32(7): 238-43.

Yu H, Xin Y. Down-regulated expressions of PPARgamma and its coactivator PGC-1 are related to gastric carcinogenesis and Lauren's classification in gastric carcinoma. Chin J Cancer Res 2013; 25(6): 704-14.

Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods 2001; 25(4): 402-8.

Koronowicz AA, Banks P, Master A, Domagala D, Piasna-Slupecka E, Drozdowska M, et al. Fatty Acids of CLA-Enriched Egg Yolks Can Induce Transcriptional Activation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in MCF-7 Breast Cancer Cells. PPAR Res 2017; 2017: 2865283.

Liu Y, Zhu ZA, Zhang SN, Mou J, Liu L, Cui T, et al. Combinational effect of PPARgamma agonist and RXR agonist on the growth of SGC7901 gastric carcinoma cells in vitro. Tumour Biol 2013; 34(4): 2409-18.

Jiang Y, Zou L, Zhang C, He S, Cheng C, Xu J, et al. PPARgamma and Wnt/beta-Catenin pathway in human breast cancer: expression pattern, molecular interaction and clinical/prognostic correlations. J Cancer Res Clin Oncol 2009; 135(11): 1551-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.