دوره 35، شماره 436: هفته چهارم مرداد ماه 1396:770-775

اثر تزریق داخل پاراونتریکولاری هورمون آزاد کننده‌ی کورتیکوتروپین بر میزان دریافت غذا در موش‌های محروم از غذا

عاطفه رعیت‌پور, مائده قاسمی, مریم راداحمدی , مینا سادات ایزدی

چکیده


مقدمه: هورمون آزاد کننده‌ی کورتیکوتروپین (Corticotropin releasing hormone یا CRH) در سیستم اعصاب مرکزی، نقش مهمی در تنظیم دریافت غذا دارد و گیرنده‌ی آن در سراسر هیپوتالاموس توزیع شده است. از طرفی، بر اساس مطالعات، تزریق حاد CRH داخل هسته‌ی پاراونتریکولار (Paraventricular nucleus یا PVN) هیپوتالاموس، باعث کاهش اشتها و مصرف غذا می‌شود. از این رو، با توجه به اهمیت PVN در تنظیم عملکرد تغذیه‌ای و وجود گیرنده‌های CRH در این هسته، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثر تزریق مکرر CRH در هسته‌ی PVN بر میزان تغذیه در موش‌های صحرایی محروم از غذا بود.

روش‌ها: از 18 موش صحرایی نر نژاد Wistar (250-200 گرم) در سه گروه کنترل، Sham و دریافت‌ کننده‌ی CRH درون هسته‌ی پاراونتریکولار استفاده گردید. CRH به مدت 7 روز با دز 2 میکروگرم/کیلوگرم به داخل PVN تزریق شد. در پایان، میزان غذای مصرفی در سه ساعت متوالی پس از طی یک دوره‌ی محرومیت غذایی 18-16 ساعته اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: تزریق مکرر CRH در طی ساعات اول، دوم و سوم، سبب افزایش دریافت غذا در گروه دریافت کننده‌ی CRH نسبت به گروه کنترل شد که البته این افزایش، در ساعت دوم به طور معنی‌داری (01/0 > P) قابل مشاهده بود. همچنین، تزریق مکرر CRH در هسته‌ی پاراونتریکولار منجر به افزایش معنی‌دار (01/0 > P) مجموع غذای مصرفی سه ساعته نسبت به گروه کنترل گردید.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تزریق مکرر CRH درون هسته‌ی پاراونتریکولار، بر خلاف تزریق حاد آن، مانند موقعیت استرس‌زا عمل کند و سبب فعال کردن محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال و در نتیجه، افزایش مصرف غذا شود.


واژگان کلیدی


هورمون آزاد کننده‌ی کورتیکوتروپین؛ هسته‌ی پاراونتریکولار؛ دریافت غذا؛ موش صحرایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Richard D, Huang Q, Timofeeva E. The corticotropin-releasing hormone system in the regulation of energy balance in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24(Suppl 2): S36-S39.

Aguilera G, Liu Y. The molecular physiology of CRH neurons. Front Neuroendocrinol 2012; 33(1): 67-84.

Gallagher JP, Orozco-Cabal LF, Liu J, Shinnick-Gallagher P. Synaptic physiology of central CRH system. Eur J Pharmacol 2008; 583(2-3): 215-25.

Owens MJ, Nemeroff CB. Physiology and pharmacology of corticotropin-releasing factor. Pharmacol Rev 1991; 43(4): 425-73.

Barra dlT, Plamondon H. Alterations in the corticotropin-releasing hormone (CRH) neurocircuitry: Insights into post stroke functional impairments. Front Neuroendocrinol 2016; 42: 53-75.

Glowa JR, Barrett JE, Russell J, Gold PW. Effects of corticotropin releasing hormone on appetitive behaviors. Peptides 1992; 13(3): 609-21.

Smagin GN, Heinrichs SC, Dunn AJ. The role of CRH in behavioral responses to stress. Peptides 2001; 22(5): 713-24.

Romanov RA, Alpar A, Hokfelt T, Harkany T. Molecular diversity of corticotropin-releasing hormone mRNA-containing neurons in the hypothalamus. J Endocrinol 2017; 232(3): R161-R172.

Richard D, Baraboi D. Circuitries involved in the control of energy homeostasis and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity. Treat Endocrinol 2004; 3(5): 269-77.

Drolet G, Rivest S. Corticotropin-releasing hormone and its receptors; an evaluation at the transcription level in vivo. Peptides 2001; 22(5): 761-7.

Sobrino CC, Perianes CA, Puebla JL, Barrios V, Arilla FE. Peptides and food intake. Front Endocrinol (Lausanne) 2014; 5: 58.

Richardson RD, Omachi K, Kermani R, Woods SC. Intraventricular insulin potentiates the anorexic effect of corticotropin releasing hormone in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2002; 283(6): R1321-R1326.

Smith SR, de Jonge L, Pellymounter M, Nguyen T, Harris R, York D, et al. Peripheral administration of human corticotropin-releasing hormone: A novel method to increase energy expenditure and fat oxidation in man. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86(5): 1991-8.

Timper K, Bruning JC. Hypothalamic circuits regulating appetite and energy homeostasis: pathways to obesity. Dis Model Mech 2017; 10(6): 679-89.

Stanley S, Wynne K, McGowan B, Bloom S. Hormonal regulation of food intake. Physiol Rev 2005; 85(4): 1131-58.

Sutton AK, Myers MG, Jr., Olson DP. The role of PVH Circuits in leptin action and energy balance. Annu Rev Physiol 2016; 78: 207-21.

Makino S, Tanaka Y, Nazarloo HP, Noguchi T, Nishimura K, Hashimoto K. Expression of type 1 corticotropin-releasing hormone (CRH) receptor mRNA in the hypothalamic paraventricular nucleus following restraint stress in CRH-deficient mice. Brain Res 2005; 1048(1-2): 131-7.

Williams G, Bing C, Cai XJ, Harrold JA, King PJ, Liu XH. The hypothalamus and the control of energy homeostasis: different circuits, different purposes. Physiol Behav 2001; 74(4-5): 683-701.

Bazhan N, Zelena D. Food-intake regulation during stress by the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Brain Res Bull 2013; 95: 46-53.

Parker JA, Bloom SR. Hypothalamic neuropeptides and the regulation of appetite. Neuropharmacology 2012; 63(1): 18-30.

Hosseini N, Nasehi M, Radahmadi M, Zarrindast MR. Effects of CA1 glutamatergic systems upon memory impairments in cholestatic rats. Behav Brain Res 2013; 256: 636-45.

Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2005.

Krahn DD, Gosnell BA, Levine AS, Morley JE. Behavioral effects of corticotropin-releasing factor: localization and characterization of central effects. Brain Res 1988; 443(1-2): 63-9.

Campbell RE, Grove KL, Smith MS. Distribution of corticotropin releasing hormone receptor immunoreactivity in the rat hypothalamus: coexpression in neuropeptide Y and dopamine neurons in the arcuate nucleus. Brain Res 2003; 973(2): 223-32.

Li C, Chen P, Smith MS. Corticotropin releasing hormone neurons in the paraventricular nucleus are direct targets for neuropeptide Y neurons in the arcuate nucleus: an anterograde tracing study. Brain Res 2000; 854(1-2): 122-9.

Jobst EE, Enriori PJ, Cowley MA. The electrophysiology of feeding circuits. Trends Endocrinol Metab 2004; 15(10): 488-99.

Morris MJ, Pavia JM. Stimulation of neuropeptide Y overflow in the rat paraventricular nucleus by corticotropin-releasing factor. J Neurochem 1998; 71(4): 1519-24.

Dallman MF, la Fleur SE, Pecoraro NC, Gomez F, Houshyar H, Akana SF. Minireview: glucocorticoids--food intake, abdominal obesity, and wealthy nations in 2004. Endocrinology 2004; 145(6): 2633-8.

Maniam J, Morris MJ. The link between stress and feeding behaviour. Neuropharmacology 2012; 63(1): 97-110.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.