دوره 35، شماره 443: هفته سوم مهر ماه 1396:1068-1073

بررسی تأثیر آموزش از راه پیامک بر میانگین فشار خون و نمره‌ی تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: طراحی یک پژوهش

مرجان موحدی, رضا روزبهانی, رضا خدیوی, فاطمه چاجایی

چکیده


بیشتر بیماران مبتلا به فشار خون بالا، به دلیل درمان نامناسب دچار عدم کنترل فشار خون و عوارض آن می‌شوند. برای حل این مشکل، می‌توان از آموزش با استفاده از پیامک استفاده کرد. در این مقاله، طراحی مطالعه‌‌ای بر مبنای روش آموزش از راه پیامک در بیماران مبتلا به فشار خون بالا ارایه می‌گردد. این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی مورد- شاهدی طراحی می‌گردد که بر روی بیماران مبتلا به فشار خون بالا در مرکز بهداشتی- درمانی گرگاب (شبکه‌ی شاهین‌شهر و میمه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) انجام خواهد شد. روش نمونه‌گیری و نحوه‌ی تخصیص بیماران به گروه‌ها، تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی خواهد بود. حجم نمونه در هر یک از گروه‌های مورد و شاهد، برابر و 110 نفر در نظر گرفته خواهد شد. قبل از مداخله، تمام بیماران پرسش‌نامه‌ی تبعیت از درمان را تکمیل می‌نمایند و فشار خون آن‌ها، توسط مراقبین سلامت اندازه‌گیری خواهد شد. بیماران گروه مورد، یک ماه روزانه یک پیامک حاوی متن آموزشی برای ایجاد انگیزه، شیوه‌ی زندگی سالم و مصرف درست داروها دریافت می‌نمایند. یک و دو ماه بعد، بار دیگر فشار خون همه‌ی بیماران اندازه‌گیری و در پرسش‌نامه ثبت خواهد شد. در نتیجه، می‌توان از پیامک به عنوان یک روش آموزشی برای کنترل فشار خون بالا استفاده کرد

واژگان کلیدی


آموزش؛ پیامک؛ تبعیت از درمان؛ فشار خون بالا

تمام متن:

PDF

مراجع


Calhoun DA, Jones D, Textor S, Goff DC, Murphy TP, Toto RD, et al. Resistant hypertension: Diagnosis, evaluation, and treatment: A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Circulation 2008; 117(25): e510-e526.

Hojatzadeh A, Samavat T. Manual blood pressure measurements. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education of Iran; 2012. [In Persian].

Jabalameli S, Neshat Doost HT, Moulavi H. Efficacy of cognitive-behavioral stress management intervention on quality of life and blood pressure in female patients with hypertension. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2010; 15(2): 88-97. [In Persian].

Siadat ZD, Hasandokht T, Farajzadegan Z, Paknahad Z. Effects of multicomponent lifestyle modification on blood pressure control in health centers: Design of the study. J Res Med Sci 2013; 18(4): 308-13.

He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2013; 346: f1325.

Pedram Razi S, Piroozmand N, Zolfaghari M, Kazemnejad A, Firoozbakhsh S. Education of how-to-use peak flow meter and following up via SMS on asthma self-management. Hayat 2013; 18(4): 19-27. [In Persian].

Sedri N, Asadi Noughabi A, Zolfaghari M, Haghani H, Tavan A. Comparison of the effect of two types of short message service (interactive and non-interactive) on anticoagulant adherence of patients with prosthetic heart valves. Journal of Nursing Education 2014; 2(4): 1-11. [In Persian].

Goodarzi M, Javadi Bora MA, Farajollahi M. Impact of education via mobile phone on knowledge, attitude, practice and HbA1C of patients with type 2 diabetes mellitus in Karaj-Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2015; 6(3): 8-19. [In Persian].

Marquez CE, de la Figuera von Wichmann M, Gil Guillen V, Ylla-Catala A, Figueras M, Balana M, et al. Effectiveness of an intervention to provide information to patients with hypertension as short text messages and reminders sent to their mobile phone (HTA-Alert). Aten Primaria 2004; 34(8): 399-405. [In Spanish].

Bickley L. Bates' guide to physical examination and history-taking. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012.

World Health Organization. Hypertension [Online]. Available from: URL:

http://www.who.int/topics/hypertension/en/

Lifestyle and Hypertension [Online]. Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/search? source=MISSPELL&sp=0&search=hypertension+and+lifestyle&searchOffset=0&searchType=PLAIN_TEXT
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.