دوره 35، شماره 443: هفته سوم مهر ماه 1396:1030-1037

مقایسه‌ی ارتباط بین سطح هموگلوبین قبل از عمل با ابتلا به نارسایی حاد کلیه بعد از عمل در بیماران تحت جراحی غیر قلبی

پروین ساجدی, لیلی مهدیان

چکیده


مقدمه: نارسایی حاد کلیه، یکی از معضلات بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستانی است که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد، موجب افزایش هزینه‌های بیمار، افزایش طول زمان بستری و افزایش میزان مرگ و میر بیماران خواهد شد. شناخت عوامل مؤثر بر نارسایی حاد کلیه، سبب کاهش بروز این عارضه می‌شود. از این رو، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی ارتباط بین سطح هموگلوبین قبل از عمل با ابتلا به نارسایی حاد کلیه بعد از عمل در بیماران تحت جراحی غیر قلبی بود.

روش‌ها: این مطالعه بر روی 440 بیمار کاندیدای جراحی غیر قلبی، انجام گرفت. بیماران بر اساس سطح هموگلوبین و نیاز به دریافت خون، به چهار گروه تقسیم شدند و در هر گروه، 110 بیمار جای گرفتند. سپس، بروز نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی و متغیرهای آزمایشگاهی و دموگرافیک، در چهار گروه تعیین و ثبت شد. برای مقایسه‌ی متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون‌های 2χ و One-way ANOVA استفاده گردید.

یافته‌ها: کمترین فراوانی نارسایی حاد کلیه در گروه «هموگلوبین طبیعی و عدم نیاز به دریافت خون» (6/3 درصد) و بیشترین فراوانی مربوط به گروه «هموگلوبین غیر طبیعی و نیازمند به دریافت خون» (5/54 درصد) به دست آمد (001/0 > P). همچنین، گروه «هموگلوبین غیر طبیعی و نیازمند به دریافت خون» در 24 ساعت دوم بعد از جراحی دارای بیشترین سطح کراتینین (29/0 ± 21/1 میلی‌گرم/دسی‌لیتر) (001/0 > P) و کمترین برون‌ده ادراری (7/452 ± 1/3689 سی‌سی) (001/0 > P) بودند.

نتیجه‌گیری: بیماران نیازمند خون و از طرفی، بیماران با هموگلوبین غیر طبیعی، دارای بیشترین خطر برای بروز نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی بودند؛ به گونه‌ای که کراتینین در این بیماران افزایش و میزان برون‌ده ادراری به صورت معنی‌داری کاهش یافت.


واژگان کلیدی


نارسایی حاد کلیه؛ جراحی؛ هموگلوبین

تمام متن:

PDF

مراجع


Hahn K, Kanbay M, Lanaspa MA, Johnson RJ, Ejaz AA. Serum uric acid and acute kidney injury: A mini review. J Adv Res 2017; 8(5): 529-36.

Sever MS, Erek E, Vanholder R, Koc M, Yavuz M, Aysuna N, et al. Lessons learned from the catastrophic Marmara earthquake: Factors influencing the final outcome of renal victims. Clin Nephrol 2004; 61(6): 413-21.

Nash K, Hafeez A, Hou S. Hospital-acquired renal insufficiency. Am J Kidney Dis 2002; 39(5): 930-6.

Connell A, Montgomery H, Morris S, Nightingale C, Stanley S, Emerson M, et al. Service evaluation of the implementation of a digitally-enabled care pathway for the recognition and management of acute kidney injury. F1000Res 2017; 6: 1033.

Rodrigo E, Suberviola B, Santibanez M, Belmar L, Castellanos A, Heras M, et al. Association between recurrence of acute kidney injury and mortality in intensive care unit patients with severe sepsis. J Intensive Care 2017; 5: 28.

Saillard C, Darmon M, Mokart D. Acute Kidney Injury in Patients with Cancer. N Engl J Med 2017; 377(5): 499.

Massoudy P, Wagner S, Thielmann M, Herold U, Kottenberg-Assenmacher E, Marggraf G, et al. Coronary artery bypass surgery and acute kidney injury--impact of the off-pump technique. Nephrol Dial Transplant 2008; 23(9): 2853-60.

Reeder BJ, Svistunenko DA, Cooper CE, Wilson MT. The radical and redox chemistry of myoglobin and hemoglobin: From in vitro studies to human pathology. Antioxid Redox Signal 2004; 6(6): 954-66.

Moore KP, Holt SG, Patel RP, Svistunenko DA, Zackert W, Goodier D, et al. A causative role for redox cycling of myoglobin and its inhibition by alkalinization in the pathogenesis and treatment of rhabdomyolysis-induced renal failure. J Biol Chem 1998; 273(48): 31731-7.

Holt S, Reeder B, Wilson M, Harvey S, Morrow JD, Roberts LJ, et al. Increased lipid peroxidation in patients with rhabdomyolysis. Lancet 1999; 353(9160): 1241.

Christen S, Finckh B, Lykkesfeldt J, Gessler P, Frese-Schaper M, Nielsen P, et al. Oxidative stress precedes peak systemic inflammatory response in pediatric patients undergoing cardiopulmonary bypass operation. Free Radic Biol Med 2005; 38(10): 1323-32.

Akbari H, Nikkhah A, Alizadeh A. Evaluation of acute renal failure and its associated factors in heart ‎surgery patients in Fatima Zahra Hospital, Sari, 2012. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(112): 97-102. [In Persian].

Haase M, Bellomo R, Story D, Letis A, Klemz K, Matalanis G, et al. Effect of mean arterial pressure, haemoglobin and blood transfusion during cardiopulmonary bypass on post-operative acute kidney injury. Nephrol Dial Transplant 2012; 27(1): 153-60.

Thakar CV, Yared JP, Worley S, Cotman K, Paganini EP. Renal dysfunction and serious infections after open-heart surgery. Kidney Int 2003; 64(1): 239-46.

Desmet L, Lacroix J. Transfusion in pediatrics. Crit Care Clin 2004; 20(2): 299-311.

Haase M, Bellomo R, Haase-Fielitz A. Novel biomarkers, oxidative stress, and the role of labile iron toxicity in cardiopulmonary bypass-associated acute kidney injury. J Am Coll Cardiol 2010; 55(19): 2024-33.

Bailey M, McGuinness S, Haase M, Haase-Fielitz A, Parke R, Hodgson CL, et al. Sodium bicarbonate and renal function after cardiac surgery: A prospectively planned individual patient meta-analysis. Anesthesiology 2015; 122(2): 294-306.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.