دوره 35، شماره 447: هفته سوم آبان ماه 1396:1210-1216

ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio یا NLR) با مرگ و میر بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی ریوی تحت درمان با داروهای ترومبولیتیک

بهرام سهرابی, رضا حاجی‌زاده, عبدالمحمد رنجبر, لیلی پورافکاری, مرتضی اتحاد

چکیده


مقدمه: ترومبوآمبولی ریوی، یکی از بیماری‌های مهم و کشنده‌ی قلبی- ریوی می‌باشد و تشخیص و شروع درمان سریع در این بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های اخیر، در بررسی پیش‌آگهی این بیماران، از عوامل مختلفی نظیر تعداد White blood cell (WBC)، Platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) و Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) استفاده شده است. این مطالعه، با هدف ارزیابی وجود ارتباط NLR و مرگ و میر در بیماران ترومبوآمبولی ریوی که تحت درمان با داروهای ترومبولیتیک قرار گرفته‌ بودند، انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی تمامی بیماران مراجعه کننده با ترومبوآمبولی ریوی به بیمارستان شهید مدنی تبریز در سال 1394 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز نظیر شمارش لکوسیت، شمارش لنفوسیت و نوتروفیل از پرونده‌ی بالینی بیمار اخذ شد. مرگ و میر بیماران محاسبه و میزان NLR در بیماران فوت کرده با بیماران زنده مقایسه گردید.

یافته‌ها: از 40 بیمار مورد بررسی، 5/67 درصد مذکر و 5/32 درصد مؤنث بودند. میانگین سنی بیماران مورد بررسی 82/13 ± 90/59 سال بود. میانگین تعداد WBC بیماران مورد بررسی، 37/2885 ± 25/9673 عدد بود. میانگین NLR بیماران مورد بررسی، 41/2 ± 80/4 بود. میزان مرگ و میر در بیماران 7 مورد (5/17 درصد) بود. میزان NLR در بیمارانی که مرده بودند (37/1 ± 10/7)، به صورت معنی‌داری نسبت به بیماران نجات یافته (31/2 ± 31/4) بیشتر بود (01/0 > P). در تعیین نقطه‌ی برش NLR در پیش‌بینی مرگ و میر، NLR بیشتر از 42/5 با حساسیت 5/87 درصد و ویژگی 8/81 درصد پیش‌بینی کننده‌ی مرگ و میر بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه، نشان دهنده‌ی ارتباط بین NLR و مرگ و میر در بیماران ترومبوآمبولی ریوی تحت درمان با ترومبولیتیک بود.


واژگان کلیدی


ترومبوآمبولی ریوی؛ شمارش لنفوسیت؛ مرگ و میر؛ داروی ترومبولیتیک؛ نسبت نوتروفیل به لنفوسیت

تمام متن:

PDF

مراجع


Belohlavek J, Dytrych V, Linhart A. Pulmonary embolism, part I: Epidemiology, risk factors and risk stratification, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and nonthrombotic pulmonary embolism. Exp Clin Cardiol 2013; 18(2): 129-38.

Sharifi M, Bay C, Skrocki L, Rahimi F, Mehdipour M. Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis (from the "MOPETT" Trial). Am J Cardiol 2013; 111(2): 273-7.

Nakamura M, Nakanishi N, Yamada N, Sakuma M, Miyahara Y, Okada O, et al. Effectiveness and safety of the thrombolytic therapy for acute pulmonary thromboembolism: Results of a multicenter registry in the Japanese Society of Pulmonary Embolism Research. Int J Cardiol 2005; 99(1): 83-9.

Madden BP, Sheth A, Ho TBL. Thrombolytic therapy for acute proximal pulmonary embolism without significant haemodynamic compromise. Respiratory Medicine Extra 2006; 2(1): 34-8.

Berghaus TM, Thilo C, Bluethgen A, von Scheidt W, Schwaiblmair M. Effectiveness of thrombolysis in patients with intermediate-risk pulmonary embolism: influence on length of hospital stay. Adv Ther 2010; 27(9): 648-54.

Afzal A, Noor HA, Gill SA, Brawner C, Stein PD. Leukocytosis in acute pulmonary embolism. Chest 1999; 115(5): 1329-32.

Burgess LJ, Maritz FJ, Le Roux I, Taljaard JJ. Combined use of pleural adenosine deaminase with lymphocyte/neutrophil ratio. Increased specificity for the diagnosis of tuberculous pleuritis. Chest 1996; 109(2): 414-9.

Zahorec R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts--rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. Bratisl Lek Listy 2001; 102(1): 5-14.

Duffy BK, Gurm HS, Rajagopal V, Gupta R, Ellis SG, Bhatt DL. Usefulness of an elevated neutrophil to lymphocyte ratio in predicting long-term mortality after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2006; 97(7): 993-6.

Karatas MB, Ipek G, Onuk T, Gungor B, Durmus G, Canga Y, et al. Assessment of prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Acta Cardiol Sin 2016; 32(3): 313-20.

Yanartas M, Kalkan ME, Arslan A, Tas SG, Koksal C, Bekiroglu N, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio can predict postoperative mortality in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015; 21(3): 229-35.

Kayrak M, Erdogan HI, Solak Y, Akilli H, Gul EE, Yildirim O, et al. Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with acute pulmonary embolism: A restrospective study. Heart Lung Circ 2014; 23(1): 56-62.

Cavus UY, Yildirim S, Sonmez E, Ertan C, Ozeke O. Prognostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Turk J Med Sci 2014; 44(1): 50-5.

Soylu K, Gedikli O, Eksi A, Avcioglu Y, Soylu AI, Yuksel S, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio for the assessment of hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism. Arch Med Sci 2016; 12(1): 95-100.

Ma Y, Mao Y, He X, Sun Y, Huang S, Qiu J. The values of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in predicting 30 day mortality in patients with acute pulmonary embolism. BMC Cardiovasc Disord 2016; 16: 123.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.