دوره 35، شماره 455: هفته سوم دی ماه 1396:1605-1613

بررسی ارتباط عملکرد و اعتماد به نفس ‌جنسی با شاخص توده‌ی ‎‌بدنی زنان سنین باروری

نجمه حجابی حقیقی, حمید آتش‌پور, میترا ملایی‌نژاد

DOI: 10.22122/jims.v35i455.8715

چکیده


مقدمه: سلامت جنسی جزء مهمی در تأمین‌ سلامت ‌زوجین ‌و بهداشت عمومی است. موفقیت در ارتباط جنسی زوج، موفقیت در زندگی زناشویی است. در سال‌های اخیر، ارتباط شاخص توده‌ی بدنی با عملکرد جنسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه‌ی‌ حاضر، با هدف‌ مقایسه‌ی‌ عملکرد جنسی و اعتماد به ‌نفس‌ جنسی ‌با در نظر گرفتن‌ شاخص‌ توده‌ی ‌بدنی زنان سنین باروری انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 192 زن 50-18 سال متأهل شهر اصفهان در سال‌های 96-1395 به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. ملاک‌های ورود شامل تحصیلات حداقل دیپلم، نداشتن بیماری روانی و جسمی و تمایل به شرکت در پژوهش بودند. ملاک‌های خروج، شامل عدم تمایل و همکاری شرکت‌ کننده در پژوهش بود. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی فردی، ترازو و متر، پرسش‌نامه‌های شاخص عملکرد جنسی (Female sexual function index یا FSFI) و اعتماد به ‌نفس‌ جنسی ‌زنان Anne Hooper، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Levene، و MANOVA و One-way ANOVA انجام شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین ‌میانگین نمرات ‌ابعاد میل ‌جنسی، تحریک روانی و ارگاسم، در سه گروه لاغر (< 5/18 کیلوگرم/مترمربع)، متوسط (9/24-5/18 کیلوگرم/مترمربع) و چاق (30-25 کیلوگرم/مترمربع) بود (05/0 > P)، اما در ابعاد رطوبت، رضایتمندی و درد جنسی بین سه‌ گروه، تفاوت معنی‌داری به دست نیامد. همچنین، میانگین نمرات ابعاد میل جنسی، تحریک روانی و ارگاسم ‌در زنان لاغر پایین‌تر و میانگین نمرات درد جنسی آن‌ها بالاتر از سایر گروه‌ها بود (050/0 > P). سه گروه در اعتماد به نفس ‌جنسی ‌تفاوت معنی‌داری نداشتند.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه، می‌توان ‌گفت که ‌شاخص‌ توده‌ی ‌بدنی در زنان، تنها عامل تعیین ‌کننده‌ی عملکرد و اعتماد به‌ نفس‌ جنسی آن‌ها نیست و سایر عوامل مؤثر درون روانی، بین فردی و سناریوهای فرهنگی را باید مورد بررسی قرار داد.


واژگان کلیدی


شاخص‌توده‌ی ‌بدنی؛ عملکرد جنسی؛ اعتماد به ‌نفس‌ جنسی

تمام متن:

PDF

مراجع


Babanazari L, Kafi M. Relationship of pregnancy anxiety to its different periods, sexual satisfaction and demographic factors. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008; 14(2): 206-13. [In Persian].

Foroutan SK, Jadid Milani M. The prevalence of sexual dysfunction among divorce requested. Daneshvar Med 2009; 16(78): 39-44. [In Persian].

Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.

Ramezani N, Dolatian M, Shams J, Alavi H. The relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women. J Arak Univ Med Sci 2012; 14(6): 57-65. [In Persian].

Faridi H, Najar S, Javadnoori M. The relationship between body mass index and women sexual function. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(74): 20-28. [In Persian].

Zeighami Mohammadi S, Mojdeh F. Correlation between body mass index, body image and depression among women referring to Health Clinic of Hazrat-e-Ali Hospital Health Clinic in Karaj (2009). Mod Care J 2012; 9(1): 40-8. [In Persian].

Rahimi E, Shafiabadi A, Yunesi F. The effect of sexual cognitive-behavioral therapy on females' sexual knowledge, sexual attitude, and sexual self-confidence. A case study in Shiraz, Iran. Armaghane-danesh 2009; 14(3): 103-11. [In Persian].

Eshghi R, Bahrami F, Fatehizade M. The study of effectiveness couple sexual cognitive-behavioral therapy on improvement of sexual self-confidence, sexual self-disclosure and sexual knowledge in frigid women in Isfahan [PhD Thesis]. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2006. [In Persian].

Whestheimer R, Lopater S. Human sexuality: A psychology perspective. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005. p. 220.

Halpern CT, King RB, Oslak SG, Udry JR. Body mass index, dieting, romance, and sexual activity in adolescent girls: Relationships over time. J Res Adolesc 2005; 15(4): 535-59.

Esposito K, Ciotola M, Giugliano F, Bisogni C, Schisano B, Autorino R, et al. Association of body weight with sexual function in women. Int J Impot Res 2007; 19(4): 353-7.

Erbil N. The relationships between sexual function, body image, and body mass index among women. Sex Disabil 2013; 31(1): 63-70.

Kaneshiro B, Jensen JT, Carlson NE, Harvey SM, Nichols MD, Edelman AB. Body mass index and sexual behavior. Obstet Gynecol 2008; 112(3): 586-92.

Raisi M, Ahmari Tehran H, Jafarbegloo E, Khoramirad A, Noroozi M. Association of body mass index with sexual dysfunction in women referred to health centers of Qom City, 2010, Iran. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(5): 53-9. [In Persian].

Dor Mohammadi M, Jafarnezhad F, Aghayi MA, Kazemeini H. Investigating the relationship between sexual function and obesity in women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 1524(26): 33. [In Persian].

Camara C, Correa H, Silva S, Silva C, Junior M, Brito R. Life cycle comparative analysis of sexual function in women with normal and overweight body mass index. Creative Education 2014; 5:1363-76.

Huang AJ, Stewart AL, Hernandez AL, Shen H, Subak LL. Sexual function among overweight and obese women with urinary incontinence in a randomized controlled trial of an intensive behavioral weight loss intervention. J Urol 2009; 181(5): 2235-42.

Pace G, Silvestri V, Guala L, Vicentini C. Body mass index, urinary incontinence, and female sexual dysfunction: how they affect female postmenopausal health. Menopause 2009; 16(6): 1188-92.

Sasanpour M, Shahverdyan G, Ahmadi A. The impact of sexual cognitive reconstruction on reducing sexual problems and increasing sexual satisfaction of couples (elementary students parents). Armaghane-danesh 2015; 19(11):994-1007. [In Persian]

Hooper A. The ultimate sex book: A therapist's guide to the programs and techniques that will enhance your relationship and transform your life. New York, NY: Dorling Kindersley; 1992.

Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2): 191-208.

Mohammadi K, Heydari M, Faghihzadeh S. The female sexual function index (FSFI): Validation of the Iranian version. Payesh Health Monit 2008; 7(3): 269-78. [In Persian].

Walsh A. The science of love: Understanding love and its effects on mind and body. Buffalo, NY: Prometheus Books; 1991.

Satinsky S, Reece M, Dennis B, Sanders S, Bardzell S. An assessment of body appreciation and its relationship to sexual function in women. Body Image 2012; 9(1): 137-44.

Karada H, Oner O, Karaoglan A, Orsel S, Demir AU, Firat H, et al. Body mass index and sexual dysfunction in males and females in a population study. Klinik Psikofarmakol Bulten 2014; 24(1): 74-81.

Shah MB. Obesity and sexuality in women Obstet Gynecol Clin North Am 2009; 36(2): 347-60.

Jaafarpour M, Maroufi M, Molaeinezhad M. Relationship between sexual self-concept and sexual performance in married women referring to Mobarakeh health centers, Iran. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2016; 12 (S3): 40-7. [In Persian].

Molaeinezhad M, Roudsari RL, Yousefy A, Salehi M, Khoei EM. Development and validation of the multidimensional vaginal penetration disorder questionnaire (MVPDQ) for assessment of lifelong vaginismus in a sample of Iranian women. J Res Med Sci 2014; 19(4): 336-48.

Tovee MJ, Maisey DS, Emery JL, Cornelissen PL. Visual cues to female physical attractiveness. Proc Biol Sci 1999; 266(1415): 211-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.