دوره 35، شماره 446: هفته دوم آبان ماه 1396:1171-1177

بررسي مولکولی اينتگرون‌های کلاس I و II در میان ایزوله‌های اشرشياكلي‌ جدا شده از عفونت‌هاي دستگاه ادراري کودکان بیمارستان امام رضای )ع( شهر کرمانشاه

سیاوش وزیری, رامین عبیری, فیض‌اله منصوری, امیرهوشنگ الوندی, محسن عزیزی, بنفشه حسنوند, مریم میرزایی, میترا همتی, کمال احمدی

چکیده


مقدمه: انتقال ژن‌های مقاومت دارویی از طریق اینتگرون‌ها، شایع‌ترین راه گسترش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و به دنبال آن، پیدایش گونه‌‌های دارای مقاومت دارویی چندگانه (Multidrug resistance یا MDR) است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین فراوانی اينتگرون‌های کلاس I و II در میان ایزوله‌های اشرشياكلي جدا شده از عفونت‌هاي دستگاه ادراري کودکان در کرمانشاه بود.

روش‌ها: در این پژوهش توصيفي- مقطعی، 89 ایزوله‌ی اشريشياكلي جمع‌آوری شد. پس از تأیید ایزوله‌ها با تست‌های اختصاصی بیوشیمیایی، حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها با روش دیسک دیفیوژن مورد سنجش قرار گرفت. فراوانی اینتگرون‌های کلاس I و II با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آن‌ها و روش Polymerase chain reaction (PCR) تعیین گردید.

یافته‌ها: از میان 89 نمونه‌ی مورد بررسی، 53 ایزوله (3/59 درصد) دارای MDR بود. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آمپی‌سیلین (4/85 درصد) و کوتریموکسازول (5/68 درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به ایمی‌پنم (4/12 درصد) و نیتروفورانتوئین (8/16 درصد) مشاهده شد. فراوانی اینتگرون‌های کلاس I و II به ترتیب 9/71 و 5/3 درصد بود. ارتباط معنی‌داری بین فراوانی اینتگرون‌ها و مقاومت به تتراسایکلین و جنتامایسین وجود داشت (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: علاوه بر فراوانی بالای ایزوله‌های دارای MDR، شیوع اینتگرون‌های کلاس I در ایزوله‌های جداسازی شده‌ی اشرشیاکلی بیشتر بود. در نتیجه، شناسایی فراوانی اینتگرون‌ها و ارتباط آن‌ها با الگوهای مقاومت دارویی در ایزوله‌های باکتریایی ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


اینتگرون؛ مقاومت آنتی‌بیوتیکی؛ اشرشیاکلی

تمام متن:

PDF

مراجع


Yousefi-Fatmesari G, Hemmati M, Mortazavi SH, Mansouri F, Azizi M, Etemadimajd M, et al. Frequency of blaCTX-M, blaTEM, and blaSHV genes in Escherichia coli isolated from urine samples of children in Kermanshah City, Iran. J Isfahan Med Sch 2017; 35(430): 551-7. [In Persian].

Eslami M, Ghanbarpour R. Determination of P, S and Afa fimbria coding genes in Escherichia coli isolates from urinary tract infections. J Isfahan Med Sch 2015; 33(331): 546-53. [In Persian].

Khalili M B, Sharifi Yazdi M K, Ebadi M, Sadeh M. Correlation between urine analysis and urine culture in the diagnosis of urinary tract infection in Yazd central laboratory. Tehran Univ Med J 2007; 6(9): 53-8. [In Persian].

Mehr SS, Powell CV, Curtis N. Cephalosporin resistant urinary tract infections in young children. J Paediatr Child Health 2004; 40(1-2): 48-52.

Mobasherizadeh M, Bidoki SK, Mobasherizadeh S. Prevalence of CTX-M genes in Escherichia coli strains in outpatient and inpatient cases with urinary tract infections in Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2016; 33(360): 2019-25. [In Persian].

Akya A, Mojarab M, Farshchian M, Ahmadi K. The effect of stem bark extracts of Tamarix ramosissim shrub on Pseudomonas aeruginosa isolates. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2014; 19(4): 128-34. [In persian].

Boucher Y, Labbate M, Koenig JE, Stokes HW. Integrons: Mobilizable platforms that promote genetic diversity in bacteria. Trends Microbiol 2007; 15(7): 301-9.

Hajiahmadi F, Safari N, Alijani P, Rabiei M, Masomian N, Arabestani M R. Assessment of the prevalence of class I and II integrons of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from hospitals of Hamadan. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2016; 23(3): 193-201. [In Persian].

Gillings MR. Integrons: past, present, and future. Microbiol Mol Biol Rev 2014; 78(2): 257-77.

Japoni S, Japoni A, Farshad S, Ali AA, Jamalidoust M. Association between existence of integrons and multi-drug resistance in Acinetobacter isolated from patients in southern Iran. Pol J Microbiol 2011; 60(2): 163-8.

Eslami G, Seyedjavadi S S, Goudarzi H, Fallah F, Goudarzi M. Distribution of integrons among multidrug resistant E. coli and Klebsiella strains. Pajouhesh Dar Pezeshki 2010; 34(1): 61-5. [In Persian].

Ranjbaran M, Zolfaghari M, Japoni-Nejad A, Amouzandeh-Nobaveh A, Abtahi H, Nejad M et al . Molecular investigation of integrons in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23 (105): 20-7. [In Persian].

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty-second informational supplement. CLSI document M100-S22. Wayne, PA: CLSI; 2012.

Sun J, Zheng F, Wang F, Wu K, Wang Q, Chen Q, et al. Class 1 integrons in urinary isolates of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Southern China during the past five years. Microb Drug Resist 2013; 19(4): 289-94.

Kahlmeter G. Prevalence and antimicrobial susceptibility of pathogens in uncomplicated cystitis in Europe. The ECO.SENS study. Int J Antimicrob Agents 2003; 22(Suppl 2): 49-52.

Nguyen TV, Le PV, Le CH, Weintraub A. Antibiotic resistance in diarrheagenic Escherichia coli and Shigella strains isolated from children in Hanoi, Vietnam. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49(2): 816-9.

Ochoa TJ, Ruiz J, Molina M, Del Valle LJ, Vargas M, Gil AI, et al. High frequency of antimicrobial drug resistance of diarrheagenic Escherichia coli in infants in Peru. Am J Trop Med Hyg 2009; 81(2): 296-301.

Murshed M, Shahnaz S, Abdul Malek M. Detection of resistance gene marker intl1 and antimicrobial resistance pattern of E. coli isolated from surgical site wound infection in Holy Family Red Crescent Medical College Hospital. Bangladesh Journal of Medical Microbiology 2010; 4(2): 19-23.

Kargar M, Mohammadalipour Z, Doosti A, Lorzadeh S, Japoni-Nejad A. High prevalence of class 1 to 3 integrons among multidrug-resistant diarrheagenic Escherichia coli in southwest of Iran. Osong Public Health Res Perspect 2014; 5(4): 193-8.

Masoumian N, Haghi F. Analysis of integrons and associated gene cassettes in clinical isolates of Escherichia coli. J Zanjan Univ Med Sci 2015; 23(99): 74-82. [In Persian].

Ibrahim N, Wajidi MF, Yusof MY, Tay ST. The integron prevalence of extended-spectrum beta-lactamase producing enterobacterial isolates in a Malaysian teaching hospital. Trop Biomed 2011; 28(3): 668-71.

Ahangarzadeh RM, Langarizadeh N, Aghazadeh M. First report of class 1 and class 2 integrons in multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae isolates from northwest Iran. Jpn J Infect Dis 2012; 65(3): 256-9.

Memariani M, Najar Peerayeh S, Shokouhi Mostafavi SK, Zahraei Salehi T. Detection of class 1 and 2 integrons among enteropathogenic Escherichia coli isolates. Arch Pediatr Infect Dis 2014; 2(4): e16372.

Farshad S, Japoni A, Hosseini M. Low distribution of integrons among multidrug resistant E. coli strains isolated from children with community-acquired urinary tract infections in Shiraz, Iran. Pol J Microbiol 2008; 57(3): 193-8.

Rao AN, Barlow M, Clark LA, Boring JR, III, Tenover FC, McGowan JE, Jr. Class 1 integrons in resistant Escherichia coli and Klebsiella spp., US hospitals. Emerg Infect Dis 2006; 12(6): 1011-4.

Falakian Z, Nikookar I, Nafisi M, Karimi A, Validi M. Frequency of class 1 integrons among Escherichia coli isolates of patients with urinary tract infection. Iran J Clin Infect Dis 2011; 6(4): 157-60.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.