دوره 35، شماره 446: هفته دوم آبان ماه 1396:1185-1191

بررسی تأثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس

بهزاد برکتین, امیرمحمد آرمانیان, مریم فرقدانی, علی صفائی, آرمین‌دخت شاه‌ثنایی, سمیرا سرائیان

چکیده


مقدمه: زایمان زودرس (Prematurity)، با درگیری‌های متعددی نظیر سپسیس، انتروکولیت نکروزان (Necrotizing enterocolitis یا NEC)، خونریزی داخل بطنی (Intraventricular hemorrhage یا IVH) و آپنه همراه است. در مطالعه‌ی حاضر، اثرات ویتامین E خوراکی بر بروز عوارض نارسی در نوزادان نارس بررسی گردید.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 76 نوزاد نارس در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 96-1394 انجام شد. نوزادان به طور تصادفی در دو گروه با سن و جنس همسان تقسیم شدند. برای 38 نوزاد در گروه مورد بررسی، 10 واحد ویتامین E از راه لوله‌ی اوروگاستریک به مدت 3 روز تجویز شد. گروه شاهد، تحت درمان با 1 سی‌سی آب‌مقطر از راه لوله‌ی اوروگاستریک قرار گرفتند. بیماران دو گروه از لحاظ سپسیس، NEC و IVH مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 7/48 درصد شرکت کنندگان پسر بودند. ميانگين سن نوزادان، 46/1 ± 49/28 هفته و متوسط وزن آنان 97/167 ± 02/1183 گرم بود. بروز سپسیس (77/0 = P)، NEC (53/0 = P)، پرفشاری خون (31/0 = P)، مرگ (45/0 = P) و IVH در روزهای چهارم (30/0 = P) و هفتم تولد (20/0 = P) در دو گروه معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: استفاده‌ی خوراکی از ویتامین E از لحاظ آماری تأثیر قابل توجهی بر پیش‌گیری از سپسیس، NEC و خونریزی داخل بطنی نداشت. با توجه به زیست- دسترسی قابل کنترل‌تر مصرف خوراکی ویتامن E در مقایسه با استفاده‌ی داخل عضلانی و یا داخل وریدی و همچنین افزایش سپسیس و NEC در صورت استفاده از دزهای بالای ویتامین E در سایر مطالعات، مطالعات بیشتری با دزهای متفاوت خوراکی ویتامین E، پیشنهاد می‌گردد

واژگان کلیدی


زایمان زودرس؛ سپسیس؛ انتروکولیت نکروزان؛ خونریزی؛ پیش‌گیری

تمام متن:

PDF

مراجع


Khoshnood Shariat M, Karimi Z, Rezaienejad M, Basiri A, Torkestani F, Saleh Gargari S. Perinatal complications associated with preterm deliveries at 24 to 33 weeks and 6 days gestation. Iran J Reprod Med 2015; 13(11): 697-702.

Volpe JJ. Postnatal sepsis, necrotizing entercolitis, and the critical role of systemic inflammation in white matter injury in premature infants. J Pediatr 2008; 153(2): 160-3.

Procianoy RS, Silveira RC. A influencia do tempo de coleta sobre os níveis de interleucina-6 na sepse neonatal precoce. J Pediatr. 2004; 80(4): 407-10.

Freitas BACd, Leao RT, Gomes A, Siqueira-Batista R. Terapia nutricional e sepse neonatal. Rev Bras Ter Intensiva 2011; 23(5): 492-8.

Tragante CR, Ceccon ME, Falcao MC, Seiti M, Sakita N, Vieira RA. Prevalencia de sepse por bactérias Gram negativas produtoras de beta-lactamase de espectro estendido em Unidade de Cuidados Intensivos Neonata. Rev Paul Pediatr 2008; 26(1): 59-63.

Ballabh P. Intraventricular hemorrhage in premature infants: Mechanism of disease. Pediatr Res 2010; 67(1): 1-8.

Tengerdy RP, Henzerling RH, Brown GL, Mathias MM. Enhancement of the humoral immune response by vitamin E. Int Arch Allergy Appl Immunol 1973; 44(2): 221-32.

Kuperman AA, Kenet G, Papadakis E, Brenner B. Intraventricular hemorrhage in preterm infants: Coagulation perspectives. Semin Thromb Hemost 2011; 37(7): 730-6.

Chiswick M, Gladman G, Sinha S, Toner N, Davies J. Vitamin E supplementation and periventricular hemorrhage in the newborn. Am J Clin Nutr 1991; 53(1 Suppl): 370S-2S.

Dolfin T, Skidmore MB, Fong KW, Hoskins EM, Shennan AT. Incidence, severity, and timing of subependymal and intraventricular hemorrhages in preterm infants born in a perinatal unit as detected by serial real-time ultrasound. Pediatrics 1983; 71(4): 541-6.

Johnson L, Bowen FW, Jr., Abbasi S, Herrmann N, Weston M, Sacks L, et al. Relationship of prolonged pharmacologic serum levels of vitamin E to incidence of sepsis and necrotizing enterocolitis in infants with birth weight 1,500 grams or less. Pediatrics 1985; 75(4): 619-38.

Fish WH, Cohen M, Franzek D, Williams JM, Lemons JA. Effect of intramuscular vitamin E on mortality and intracranial hemorrhage in neonates of 1000 grams or less. Pediatrics 1990; 85(4): 578-84.

Protective effect of vitamin E against intraventricular haemorrhage in premature babies. Br Med J (Clin Res Ed) 1983; 287(6392): 617-8.

Speer ME, Blifeld C, Rudolph AJ, Chadda P, Holbein ME, Hittner HM. Intraventricular hemorrhage and vitamin E in the very low-birth-weight infant: evidence for efficacy of early intramuscular vitamin E administration. Pediatrics 1984; 74(6): 1107-12.

Smith J. RPA Newborn Care Guidelines. Small Baby Protocol [Online]. [cited 2009]; Available from: URL: https://www.slhd.nsw.gov.au/rpa/neonatal/html/docs/small_baby.pdf
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.