دوره 35، شماره 446: هفته دوم آبان ماه 1396:1197-1202

عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته

محمد رضا اعتمادی‌فر, علی عندلیب, اشکان تألیفی, یاسمن سید یوسفی

چکیده


مقدمه: اسکولیوز به انحنای جانبی در ستون فقرات گفته می‌شود. با توجه به این که عوارض بعد از عمل جراحی در این بیماران شایع است، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی میزان عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، میزان عوارض بعد از عمل جراحی در 93 بیمار دچار اسکولیوز با علت ناشناخته که تحت عمل جراحی فیوژن خلفی به همراه ابزار بودند، بررسی شد. نمونه‌گیری به روش آسان با مراجعه به پرونده‌های این بیماران انجام شد. همچنین، اسکولیوز بیماران بر اساس نوع بد شکلی به 4 گروه (طولی C شکل، توراسیک، توراکولومبار/لومبار و Double curve) تقسیم و عوارض آن مقایسه گردید.

یافته‌ها: مشکلات تنفسی بعد از عمل جراحی، در 4 گروه بد شکلی اسکولیوز با هم اختلاف معنی‌داری داشت (009/0 = P). همچنین، میزان عوارض بعد از عمل 35 مورد بود که 20 مورد از آن مربوط به عوارض ریوی بعد از عمل جراحی بود.

نتیجه‌گیری: میزان عوارض بعد از عمل جراحی در بیماران دچار اسکولیوز با علت ناشناخته که تحت عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار هستند، شایع می‌باشد. عوارض ریوی، شایع‌ترین عوارض بعد از عمل جراحی در این بیماران هستند.


واژگان کلیدی


اسکولیوز؛ عوارض بعد از عمل جراحی؛ فیوژن مهره‌ای

تمام متن:

PDF

مراجع


Asher MA, Burton DC. Adolescent idiopathic scoliosis: Natural history and long term treatment effects. Scoliosis 2006; 1(1): 2.

Giampietro PF, Blank RD, Raggio CL, Merchant S, Jacobsen FS, Faciszewski T, et al. Congenital and idiopathic scoliosis: Clinical and genetic aspects. Clin Med Res 2003; 1(2): 125-36.

Shands AR, Jr., Eisberg HB. The incidence of scoliosis in the state of Delaware; a study of 50,000 minifilms of the chest made during a survey for tuberculosis. J Bone Joint Surg Am 1955; 37-A(6): 1243-9.

Smith PL, Donaldson S, Hedden D, Alman B, Howard A, Stephens D, et al. Parents' and patients' perceptions of postoperative appearance in adolescent idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(20): 2367-74.

Abumi K, Panjabi MM, Kramer KM, Duranceau J, Oxland T, Crisco JJ. Biomechanical evaluation of lumbar spinal stability after graded facetectomies. Spine (Phila Pa 1976) 1990; 15(11): 1142-7.

Aebi M. The adult scoliosis. Eur Spine J 2005; 14(10): 925-48.

Bradford DS, Tay BK, Hu SS. Adult scoliosis: surgical indications, operative management, complications, and outcomes. Spine (Phila Pa 1976) 1999; 24(24): 2617-29.

Isaacs RE, Hyde J, Goodrich JA, Rodgers WB, Phillips FM. A prospective, nonrandomized, multicenter evaluation of extreme lateral interbody fusion for the treatment of adult degenerative scoliosis: perioperative outcomes and complications. Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35(26 Suppl): S322-S330.

Cho KJ, Suk SI, Park SR, Kim JH, Kim SS, Choi WK, et al. Complications in posterior fusion and instrumentation for degenerative lumbar scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32(20): 2232-7.

Tang H, Zhu J, Ji F, Wang S, Xie Y, Fei H. Risk factors for postoperative complication after spinal fusion and instrumentation in degenerative lumbar scoliosis patients. J Orthop Surg Res 2014; 9(1): 15.

Phillips JH, Knapp DR, Jr., Herrera-Soto J. Mortality and morbidity in early-onset scoliosis surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38(4): 324-7.

Mohamad F, Parent S, Pawelek J, Marks M, Bastrom T, Faro F, et al. Perioperative complications after surgical correction in neuromuscular scoliosis. J Pediatr Orthop 2007; 27(4): 392-7.

Kasliwal MK, Smith JS, Shaffrey CI, Carreon LY, Glassman SD, Schwab F, et al. Does prior short-segment surgery for adult scoliosis impact perioperative complication rates and clinical outcome among patients undergoing scoliosis correction? J Neurosurg Spine 2012; 17(2): 128-33.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.