دوره 36، شماره 472: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1397:251-256

مقایسه‌ی تأثیر پیش‌داروی پروپوفول با دگزامتازون در کاهش سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

ریحانک طلاکوب, آناهیتا هیرمن‌پور, پریسا جلیلیان‌فر, طاهره غلام‌زاده

DOI: 10.22122/jims.v36i472.8787

چکیده


مقدمه: بروز سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در طی القای بیهوشی عمومی از انسیدانس بین 65-28 درصد برخوردار می‌باشد. بنابراین، پیش‌گیری از بروز این عارضه مورد نیاز می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، تأثیر دو داروی پروپوفول و دگزامتازون بر روی فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در بیماران کاندیدای بیهوشی عمومی مورد مقایسه قرار گرفت.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور 99 بیمار با درجات I و II در طبقه‌بندی American Society of Anesthesiologists (ASA) در سنین 64-18 سال کاندیدای بیهوشی عمومی با استفاده از فنتانیل مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی و مساوی به 3 گروه دریافت کننده‌ی پروپوفول (5/1 میلی‌گرم/کیلوگرم)، گروه دگزامتازون (1/0 میلی‌گرم/کیلوگرم) و گروه دارونما (5 میلی‌لیتر نرمال سالین) تقسیم شدند. کلیه‌ی داروها یک دقیقه قبل از تجویز 5/2 میکروگرم/کیلوگرم فنتانیل تجویز شد. علایم حیاتی، تعداد و شدت سرفه، اندازه‌گیری و ثبت گردید.

یافته‌ها: فراوانی سرفه به طور معنی‌داری در گروه پروپوفول (3/27 درصد) در مقایسه با گروه‌های دگزامتازون (8/78 درصد) و دارونما (8/84 درصد) کمتر بود (010/0 > P). شدت سرفه به طور معنی‌داری در گروه پروپوفول (ملایم 7/72 درصد؛ متوسط 3/27 درصد و شدید صفر درصد) در مقایسه با گروه دارونما (ملایم 2/18 درصد؛ متوسط 7/72 درصد و شدید 1/9 درصد) کمتر بود (010/0 > P). همچنین، تفاوت‌های معنی‌داری بین سه گروه در تغییرات فشار خون سیستول، فشار خون دیاستول و ضربان قلب وجود داشت (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تجویز دز پایین پروپوفول (10 میلی‌گرم) می‌تواند فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل را طی القای بیهوشی عمومی کاهش دهد.


واژگان کلیدی


سرفه؛ دگزامتازون؛ فنتانیل؛ پروپوفول؛ پیش‌دارو

تمام متن:

PDF

مراجع


Schug SA, Ting S. Fentanyl formulations in the management of pain: An update. Drugs 2017; 77(7): 747-63.

Suzuki J, El-Haddad S. A review: Fentanyl and non-pharmaceutical fentanyls. Drug Alcohol Depend 2017; 171: 107-16.

Du BX, Cao L, Zhao WL, Xu ZH, Song J, Shi XY. Pre-emptive small dose of fentanyl suppresses fentanyl-induced cough: A meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2014; 7(4): 826-36.

Ziesenitz VC, Vaughns JD, Koch G, Mikus G, van den Anker JN. Pharmacokinetics of fentanyl and its derivatives in children: A comprehensive review. Clin Pharmacokinet 2018; 57(2): 125-49.

Yu MS, Kim JY, Kim HY. Intravenous dexamethasone pretreatment reduces remifentanil induced cough. Korean J Anesthesiol 2011; 60(6): 403-7.

El Baissari MC, Taha SK, Siddik-Sayyid SM. Fentanyl-induced cough--pathophysiology and prevention. Middle East J Anaesthesiol 2014; 22(5): 449-56.

Pak HJ, Lee WH, Ji SM, Choi YH. Effect of a small dose of propofol or ketamine to prevent coughing and laryngospasm in children awakening from general anesthesia. Korean J Anesthesiol 2011; 60(1): 25-9.

Agarwal A, Azim A, Ambesh S, Bose N, Dhiraj S, Sahu D, et al. Salbutamol, beclomethasone or sodium chromoglycate suppress coughing induced by iv fentanyl. Can J Anaesth 2003; 50(3): 297-300.

Sedighinejad A, Naderi NB, Haghighi M, Imantalab V, Hadadi S, Erfani SR, et al. Propofol is effective to depress fentanyl-induced cough during induction of anesthesia. Anesth Pain Med 2013; 2(4): 170-3.

Firouzian A, Emadi SA, Baradari AG, Mousavi R, Kiasari AZ. Can low dose of propofol effectively suppress fentanyl-induced cough during induction of anaesthesia? A double blind randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2015; 31(4): 522-5.

Lin CS, Sun WZ, Chan WH, Lin CJ, Yeh HM, Mok MS. Intravenous lidocaine and ephedrine, but not propofol, suppress fentanyl-induced cough. Can J Anaesth 2004; 51(7): 654-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.