مرداد 1389

تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله ارگونومی

نادر رهنما, عفت بمبئی‌چی, فادیا ریاستی

چکیده


مقدمه: اختلالات عضلانی- اسکلتی مرتبط با کار به عنوان یکی از مشکلات اصلی سلامتی و ناتوانی در محیط کار در جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه محسوب می‌گردد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی- اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله‌ی ارگونومی بود.

روش‌ها: تعداد 91 نفر از کارگران کارخانه‌ی لعابیران در تحقیق حاضر شركت نمودند. برای مطالعه شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی از پرسش‌نامه‌ی نوردیک استفاده شد. پس از ارزیابی‌های اولیه از 91 نفر كارگر كارخانه، تعداد 31 نفر از آن‌ها که دارای اختلالات عضلانی- اسکلتی بودند، به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب و به مدت 8 هفته (هفته‌ای سه جلسه تمرین و هر جلسه به مدت 45 الی 90 دقیقه) در برنامه‌ی ویژه‌ی تمرینی شرکت داده شدند.

یافته‌ها: بیشترین میزان شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی مربوط به نواحی کمر (3/26 درصد)، شانه (9/18 درصد) و زانو (17 درصد) بود
(05/0 > P). پس از 8 هفته تمرینات اصلاحی، بهبودی قابل ملاحظه‌ای در میزان اختلالات عضلانی- اسکلتی نواحی کمر، شانه، گردن و دست/ مچ دست مشاهده شد (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: از نتایج این تحقیق چنین بر می‌آید که کارگران كارخانه لعابیران از اختلالات عضلانی- اسکلتی به نسبت بالایی رنج می‌بردند و تمرینات اصلاحی در بهبود و کاهش شدت اختلالات عضلانی- اسکلتی آن‌ها مؤثر بود. بنابراین برای كاهش خطر اختلالات عضلانی- اسکلتی تمرینات اصلاحی توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: اختلالات عضلانی- اسکلتی، ارگونومی، تمرینات اصلاحی.


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.