دوره 36، شماره 467: هفته سوم فروردین ماه 1397:70-76

بررسي الگوي مصرف داروی کاسپوفانجین در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با الگوی استاندارد در نیم‌سال اول سال 1394

جواهر پورمحمد, سعید عباسی, شادی فرسایی

DOI: 10.22122/jims.v36i467.9185

چکیده


مقدمه: مطالعات الگوي مصرف (Medication-use evaluation یا MUE) با بررسي و آناليز الگوهاي مصرف دارو در مقايسه با معيارهاي استاندارد، در يك مركز درماني به عنوان برنامه‌‌هاي پيش‌رونده و مناسب در سیستم سلامت مطرح می‌باشند. کاسپوفانجین، اولین داروی دسته‌ی اکینوکاندین‌ها (Echinocandins) در درمان عفونت‌های قارچی مقاوم، عفونت‌های آسپژیلوس مهاجم و کاندیدایی و در درمان تجربی عفونت‌های قارچی بیماران نوترپنی تب‌دار استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف بررسي الگوي مصرف داروی کاسپوفانجین در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با الگوی استاندارد انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه، به صورت توصیفی- مقطعی (گذشته‌نگر) در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرا (س) بر روی بیماران پذیرش شده در نیم‌سال اول 1394 انجام گردید. جهت انجام آن، پرونده‌های بیماران بستری در این 6 ماه بررسی شد. 49 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، کاسپوفانجین دریافت کرده بودند. پرونده‌ی بیماران مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اهداف اختصاصی مطالعه، اطلاعات استخراج شده با استانداردهای تعریف شده مقایسه شد تا به صورت درصد ارایه گردد.

یافته‌ها: در این بررسی، بالاترین فراوانی علل تجویز دارو به ترتیب پنومونی (8/38 درصد)، سپسیس (7/32 درصد)، پریتونیت (4/20 درصد)، تب و نوتروپنی (1/8 درصد) بودند. طول مدت درمان 56-1 روز بود. دز دارو در 92 درصد موارد با الگوی استاندارد تطابق داشت. عوارض جانبی نیز مورد مطالعه قرار گرفت که کاهش هموگلوبین و هماتوکریت، بالاترین شیوع را با میزان 4/73 درصد داشتند.

نتیجه‌گیری: درصد تطابق علت تجویز دارو با الگوی استاندارد تفاوت معنی‌داری نداشت، اما درصد تطابق دز دارو و مدت زمان استفاده از دارو با الگوی استاندارد تفاوت معنی‌داری داشت.


واژگان کلیدی


کاسپوفانجین؛ ارزیابی مصرف دارو؛ استاندارد

تمام متن:

PDF

مراجع


Phillips MS, Gayman JE, Todd MW. ASHP guidelines on medication-use evaluation. American Society of Health-system Pharmacists. Am J Health Syst Pharm 1996; 53(16): 1953-5.

Lewis RE. Pharmacology of echinocandins. UpTodate [Online]. [cited 2017 Sep 29]; Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/pharmacology-of-echinocandins?source=search_result&search=echinocandins&selectedTitle=1~56%5D

Trible BR, Ramirez A, Suddith A, Fuller A, Kerrigan M, Hesse R, et al. Antibody responses following vaccination versus infection in a porcine circovirus-type 2 (PCV2) disease model show distinct differences in virus neutralization and epitope recognition. Vaccine 2012; 30(27): 4079-85.

Hepler CD. Clinical pharmacy, pharmaceutical care, and the quality of drug therapy. Pharmacotherapy 2004; 24(11): 1491-8.

Li J, Udy AA, Kirkpatrick CM, Lipman J, Roberts JA. Improving vancomycin prescription in critical illness through a drug use evaluation process: A weight-based dosing intervention study. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(1): 69-72.

Duke Antimicrobial Stewardship Outreach Network (DASON). Antimicrobial medication use evaluations (MUE) for community hospitals. Antimicrobial Stewardship News 2015; 3(7): 1-4.

Fahimi F, Soleymani F, Tavakoli-Ardakani M. Vancomycin Utilization Evaluation in a teaching hospital: A case- series study in Iran. Journal of Pharmaceutical Care 2013; 1(2): 51-4.

Hayatshahi A, Javadi M, Torkamandi H, Hadjibabaie M, Alahyari S, Gholami K, et al. Drug utilization review of vancomycin in febrhadjibabaie mile neutropenic patients hospitalized at a bone marrow transplantation center. Int J Hematol Oncol Stem Cell Res 2010; 4(3): 10-3.

Salehi H. The Most Common Bacterial Agents and Their Antibiotic Sensitivity in ICU Patients of Al-Zahra Hospital in Isfahan. J Res Med Sci 2004; 9(4): 178-81.

Javadi AA, Ataei B, Khourvash F, Toghiani S, Mobasherizadeh S, Soghrati M. Prevalence Of vancomycin resistant enterococci colonization in gastrointestinal tract of hospitalized patients. Iran J Clin Infect Dis 2008; 3(3): 137-41.

Denning DW, Perlin DS, Muldoon EG, Colombo AL, Chakrabarti A, Richardson MD, et al. Delivering on antimicrobial resistance agenda not possible without improving fungal diagnostic capabilities. Emerg Infect Dis 2017; 23(2): 177-83.

Kubiak DW, Bryar JM, McDonnell AM, Delgado- Flores JO, Mui E, Baden LR, et al. Evaluation of caspofungin or micafungin as empiric antifungal therapy in adult patients with persistent febrile neutropenia: a retrospective, observational, sequential cohort analysis. Clin Ther 2010; 32(4): 637-48.

Wingard JR. Treatment of neutropenic fever syndromes in adults with hematologic malignancies and hematopoietic cell transplant recipients (high-risk patients). UpTodate [Online]. [cited 2017 Sep 25]; Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-neutropenic-fever-syndromes-in-adults-with-hematologic-malignancies-and-hematopoietic-cell-transplant-recipients-high-risk-patients

Michalopoulos AS, Geroulanos S, Mentzelopoulos SD. Determinants of candidemia and candidemia-related death in cardiothoracic ICU patients. Chest 2003; 124(6): 2244-55.

eMC. CANCIDAS 50 mg (formerly Caspofungin MSD) [Online]. [cited 2016 Jul 25]; Available from: URL: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/12843/SPC/CANCIDAS+(formerly+Caspofungin+MSD)/#PRODUCTINFO

Cai MY, Lin CX, Huang WW. Efficacy analysis of caspofungin for non-effect/intolerant to fluconazole in patients with invasive fungal infection in intensive care unit. China Pharmacy 2010; 24: 028.

Lewis RE. Pharmacology of echinocandins. [Online]. [cited 2017 Sep 29]; Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/pharmacology-of-echinocandins?search=caspofungin%20use%20guide&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Kauffman CA. Treatment of candidemia and invasive candidiasis in adults [Online]. [cited 2017 Jul 20]; Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-candidemia-and-invasive-candidiasis-in-adults?search=treatment-of-candidemia-and-invasive-candidiasisinadults&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

Kohno S, Izumikawa K, Yoshida M, Takesue Y, Oka S, Kamei K, et al. A double-blind comparative study of the safety and efficacy of caspofungin versus micafungin in the treatment of candidiasis and aspergillosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; 32(3): 387-97.

Zaoutis TE, Roilides E, Chiou CC, Buchanan WL, Knudsen TA, Sarkisova TA, et al. Zygomycosis in children: a systematic review and analysis of reported cases. Pediatr Infect Dis J 2007; 26(8): 723-7.

FDA Advisory Committee Meeting Background. Caspofungin Acetate [Online]. [cited 2000 Dec 6]; Available from: URL: https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3676b1_02.pdf

Villanueva A, Arathoon EG, Gotuzzo E, Berman RS, DiNubile MJ, Sable CA. A randomized double-blind study of caspofungin versus amphotericin for the treatment of candidal esophagitis. Clin Infect Dis 2001; 33(9): 1529-35.

Villanueva A, Gotuzzo E, Arathoon EG, Noriega LM, Kartsonis NA, Lupinacci RJ, et al. A randomized double-blind study of caspofungin versus fluconazole for the treatment of esophageal candidiasis. Am J Med 2002; 113(4): 294-9.

Ratanatharathorn V, Flynn P, van Burik JA, McSweeney P, Niederwieser D, Kontoyiannis D. Micafungin in Combination with systemic antifungal agents in the treatment of refractory aspergillosis (RA) in bone marrow transplant (BMT) patients. Proceedings of the 44th Amercian Society of Hematology Annual Meeting; 2002 Dec 6-10; Philadelphia, PA, USA.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.