دوره 36، شماره 467: هفته سوم فروردین ماه 1397:77-82

بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394

آرین گلاب بخش, علیرضا صفاییان, نگاه توکلی‌فرد, متین خانه زرین, سید علیرضا مرتضوی

DOI: 10.22122/jims.v36i467.9202

چکیده


قدمه: شیوع بالای دیابت و دیس‌لیپیدمی، از عوامل خطر ابتلا به بیماری‌هایی نظیر سندرم متابولیک در جامعه‌ی امروزی و به ویژه در شاغلین می‌باشد. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر شیفت کاری بر روی قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394 بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 6983 فرد شاغل که به مراکز طب کار برای معاینات دوره‌ای مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه، وارد شدند. بیماران بر اساس نوع شیفت کاری به سه گروه روز کار، شب کار ثابت و شیفت کار گردشی و بر اساس نوع کار به دو گروه دفتری و غیر دفتری تقسیم شدند. میزان قند خون و پروفایل چربی [کلسترول، تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌ کم‌چگال (Low-density lipoprotein یا LDL) و لیپوپروتئین‌ پرچگال (High-density lipoprotein یا HDL)] در گروه‌های مورد مطالعه بررسی و مقایسه شد.

یافته‌ها: بین گروه‌های مورد مطالعه از نظر قند خون ناشتا، تری‌گلیسیرید و HDL تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (050/0 < P)، اما بین سه گروه نوبت کاری از نظر کلسترول و LDL اختلاف معنی‌داری وجود داشت (001/0 > P)؛ به طوری که میزان کلسترول و LDL در گروه روز کار بیشتر از سایر گروه‌ها بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، در حجم نمونه‌ی بالا در شاغلین شهر اصفهان، میزان کلسترول و HDL در افراد روز کار بیشتر از افراد شیفت شب ثابت و شیفت کار گردشی بود.


واژگان کلیدی


شیفت کاری؛ قند خون؛ کلسترول؛ تری‌گلیسیرید؛ لیپوپروتئین‌های کم‌چگال؛ لیپوپروتئین‌های پرچگال

تمام متن:

PDF

مراجع


Briancon-Marjollet A, Weiszenstein M, Henri M, Thomas A, Godin-Ribuot D, Polak J. The impact of sleep disorders on glucose metabolism: endocrine and molecular mechanisms. Diabetol Metab Syndr 2015; 7: 25.

Kubo T, Fujino Y, Nakamura T, Kunimoto M, Tabata H, Tsuchiya T, et al. An industry-based cohort study of the association between weight gain and hypertension risk among rotating shift workers. J Occup Environ Med 2013; 55(9): 1041-5.

Gholami-Fesharaki M, Kazemnejad A, Zayeri F, Rowzati M, Sanati J, Akbari H. Multicenter historical cohort study of the relationship between shift work and blood pressure. ARYA Atheroscler 2014; 10(6): 287-91.

Yeom JH, Sim CS, Lee J, Yun SH, Park SJ, Yoo CI, et al. Effect of shift work on hypertension: cross sectional study. Ann Occup Environ Med 2017; 29: 11.

Rosa RR, Colligan MJ. Shift work: Health and performance effects. In: Rom WN, editor. Environmental and occupational medicine. 2nd ed. Boston, MA: Little, Brown and Company; 1992. p. 1173-7.

Brum MC, Filho FF, Schnorr CC, Bottega GB, Rodrigues TC. Shift work and its association with metabolic disorders. Diabetol Metab Syndr 2015; 7: 45.

Ko SB. Night shift work, sleep quality, and obesity. J Lifestyle Med 2013; 3(2): 110-6.

Wehrens SM, Hampton SM, Finn RE, Skene DJ. Effect of total sleep deprivation on postprandial metabolic and insulin responses in shift workers and non-shift workers. J Endocrinol 2010; 206(2): 205-15.

Akbari H, Mirzaei R, Nasrabadi T, Gholami-Fesharaki M. Evaluation of the effect of shift work on serum cholesterol and triglyceride levels. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(1): e18723.

Kawabe Y, Nakamura Y, Kikuchi S, Murakami Y, Tanaka T, Takebayashi T, et al. Relationship between shift work and clustering of the metabolic syndrome diagnostic components. J Atheroscler Thromb 2014; 21(7): 703-11.

Yu KH, Yi YH, Kim YJ, Cho BM, Lee SY, Lee JG, et al. Shift work is associated with metabolic syndrome in young female Korean workers. Korean J Fam Med 2017; 38(2): 51-6.

Lo SH, Lin LY, Hwang JS, Chang YY, Liau CS, Wang JD. Working the night shift causes increased vascular stress and delayed recovery in young women. Chronobiol Int 2010; 27(7): 1454-68.

Ha M, Park J. Shiftwork and metabolic risk factors of cardiovascular disease. J Occup Health 2005; 47(2): 89-95.

Alefishat E, Abu FR. Is shift work associated with lipid disturbances and increased insulin resistance? Metab Syndr Relat Disord 2015; 13(9): 400-5.

Ika K, Suzuki E, Mitsuhashi T, Takao S, Doi H. Shift work and diabetes mellitus among male workers in Japan: does the intensity of shift work matter? Acta Med Okayama 2013; 67(1): 25-33.

Chalernvanichakorn T, Sithisarankul P, Hiransuthikul N. Shift work and type 2 diabetic patients' health. J Med Assoc Thai 2008; 91(7): 1093-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.