دوره 36، شماره 472: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1397:257-263

بررسی برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش‌آموزان 15-12 ساله در دبیرستان‌های شهرستان لنجان در سال 1396

آرمین‌دخت شاه‌ثنایی, زهرا اسکندری

DOI: 10.22122/jims.v36i472.9267

چکیده


مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش‌آموزان 15-12 ساله در دبیرستان‌های شهرستان لنجان انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 400 دانش‌آموز پایه‌های هفتم تا نهم شهرستان لنجان از توابع اصفهان انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک، رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری‌ها در دانش‌آموزان شامل شرکت در کلاس ورزشی، وعده‌های غذایی، دعوا و زد و خورد، زورگویی، رعایت عادات بهداشت فردی و ... با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: 0/37 درصد دانش‌آموزان وعده‌ی صبحانه، 5/56 درصد وعده‌ی ناهار و 1/46 درصد وعده‌ی شام را در شش روز هفته دریافت می‌کردند. 4/35 درصد دانش‌آموزان بیش از یک بار در روز مسواک می‌زدند و 2/5 درصد مواد دخانی مصرف می‌کردند. بیشترین فعالیت در اوقات فراغت مربوط به خواب در شبانه‌روز با 6/9 درصد و کمترین آن مربوط به وقت گذراندن با دوستان بعد از تمام شدن از مدرسه بود. 0/48 درصد دانش‌آموزان به طور منظم در کلاس ورزشی مدرسه شرکت کردند.

نتیجه‌گیری: رفتارهای مرتبط با سلامت در دانش‌آموزان از وضعیت مطلوبی برخوردار بود، اما به علت این که با سطح ایده‌آل فاصله داشت، لازم است با شناخت و بررسی نوع رفتارهای مرتبط با سلامت در کودکان و نوجوانان، نسبت به ارتقای آن‌ها از طریق ارایه‌ی مداخلات آموزشی و مشاوره‌ای اقدام نمود و موجبات ارتقای توانمندی آن‌ها را فراهم آورد و در نهایت، رفتارهای غیر بهداشتی را اصلاح نمود.


واژگان کلیدی


دانش‌آموز؛ سلامت؛ رفتارهای مرتبط با سلامت

تمام متن:

PDF

مراجع


Lohaus A, Vierhaus M, Ball J. Parenting styles and health-related behavior in childhood and early adolescence: Results of a longitudinal study. J Early Adolesc 2008; 29(4): 449-75.

Maggs JL, Schulenberg J, Hurrelmann K. Developmental transitions during adolescence: Health promotion implications. In: Schulenberg NJ, Maggs JL, Hurrelmann K, editors. Health risks and developmental transitions during adolescence. New York, NY: Cambridge University Press; 1997. p. 522-46.

Slusky RI. Decreasing high-risk behavior in teens. A theater program empowers students to reach out to their peers. Healthc Exec 2004; 19(1): 48-9.

Esmaielzadeh H, Asadi M, Miri N, Keramatkar M. Prevalence of high risk behaviors among high school students of Qazvin in 2012. Iran J Epidemiol 2014; 10(3): 75-82. [In Persian].

Eaton DK, Kann L, Kinchen S, Ross J, Hawkins J, Harris WA, et al. Youth risk behavior surveillance--United States, 2005. MMWR Surveill Summ 2006; 55(5): 1-108.

Green T, Schumacher C, Middaugh J, Asay E, Campbell T, Shober B. AlaskaYouth Risk Behavior Survey 1999/Alaska School Health Education Profile 1998 [Online]. [cited 1999]; Available from: URL: http://dhss.alaska.gov/dph/Chronic/Documents/School/pubs/yrbsreport1999.pdf

Lindberg LD, Boggess, S, Williams S. Multiple threats: The co-occurrence of teen health risk behaviors. Washington, DC: United States Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation; 1999.

Dias PJ, Domingos IP, Ferreira MG, Muraro AP, Sichieri R, Goncalves-Silva RM. Prevalence and factors associated with sedentary behavior in adolescents. Rev Saude Publica 2014; 48(2): 266-74.

Bergman MM, Scott J. Young adolescents' wellbeing and health-risk behaviours: Gender and socio-economic differences. J Adolesc 2001; 24(2): 183-97.

El Mhamdi S, Wolfcarius-Khiari G, Mhalla S, Ben Salem K, Soltani SM. Prevalence and predictors of smoking among adolescent schoolchildren in Monastir, Tunisia. East Mediterr Health J 2011; 17(6): 523-8.

Cowell JM, Marks BA. Health behavior in adolescents. In: Gochman DS, editor. Handbook of Health behavior research iii: demography, development, and diversity. Boston, MA: Springer US; 1997. p. 73-96.

Brooks-Gunn J. Why do adolescents have difficulty adhering to health regimes? Developmental aspects of health compliance behavior. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 1993. p. 125-52.

Birashk B, bakhshani NM. Sexual counseling and saying "No" in critical situations to prevent AIDS in young people. Tehran, Iran: Tehran Psychiatric Institute; 2003.

Kelishadi R, Majdzadeh R, Motlagh ME, Heshmat R, Aminaee T, Ardalan G, et al. Development and evaluation of a questionnaire for assessment of determinants of weight disorders among children and adolescents: The Caspian-IV Study. Int J Prev Med 2012; 3(10): 699-705.

Moeini B, Dashti S, Teymoori P, Kafami v, Mousali AA, Sharifi M, et al. Health-promoting behaviors among high school students in Hamadan in 2013. Pajouhan Scientific Jounal 2015; 13(3): 49-57.

Aghamolaei T, Hosseini Z, Hosseini F, Ghanbarnejad A. The relationship between health literacy and health promoting behaviors in students. Journal of Preventive Medicine 2016; 3(2): 36-43. [In Persian].

Kelishadi R, Shahsanai A, Shams B, Ahadi Z, Motlagh Me, Kasaeian A, et al. Meal frequency in Iranian children and adolescents at national and sub-national levels: The CASPIAN-IV Study. Iran J Public Health 2015; 44(1): 53-61.

Kelishadi R, Pashmi R, Sadry G, Sarraf-Zadegan N, Ahmadi M, Mohammad Zadeh M. Healthy Heart Program: Heart health promotion from childhood. J Qazvin Univ Med Sci 2003; (26): 15-26. [In Persian].

Sadinejad M, Bahreynian M, Motlagh ME, Qorbani M, Movahhed M, Ardalan G, et al. Frequency of aggressive behaviors in a nationally representative sample of Iranian Children And Adolescents: The CASPIAN-IV Study. Int J Prev Med 2015; 6: 6.

Kelishadi R, Shahsanai A, Qorbani M, Esmaeil MM, Jari M, Ardalan G, et al. Tobacco use and influencing factors among Iranian children and adolescents at national and subnational levels, according to socioeconomic status: The Caspian-IV Study. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(5): e21858.

Meysamie A, Ghaletaki R, Zhand N, Abbasi M. Cigarette smoking in Iran. Iran J Public Health 2012; 41(2): 1-14.

Mohammadpoorasl A, Nedjat S, Yazdani K, Fakhari A, Foroushani AR, Fotouhi A. Intention to start smoking and its related factors in never smoked adolescents in Tabriz, 2010. Int J Prev Med 2012; 3(12): 880-6.

Harakeh Z, Scholte RH, Vermulst AA, de Vries H, Engels RC. Parental factors and adolescents' smoking behavior: An extension of the theory of planned behavior. Prev Med 2004; 39(5): 951-61.

Komro KA, McCarty MC, Forster JL, Blaine TM, Chen V. Parental, family, and home characteristics associated with cigarette smoking among adolescents. Am J Health Promot 2003; 17(5): 291-9.

Qorbani M, Kelishadi R, Djalalinia S, Motlagh ME, Kasaeian A, Ardalan G, et al. Regional disparity in hygienic behaviors of Iranian children and adolescents: The CASPIAN-IV study. Med J Islam Repub Iran 2016; 30: 431.

Ziaee V, Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Majdzadeh SR, Monazzam MM. Physical activity in Iranian students CASPIAN Study. Iran J Pediatr 2006; 16(2): 157-64.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.