دوره 36، شماره 478: هفته دوم تیر ماه 1397:466-471

مقایسه‌ی دز دریافتی اعضای در معرض خطر بعد از پرتودرمانی سمینوما در دو روش دو بعدی مرسوم و سه ‌بعدی تطبیقی

حمید غزنوی, زینب صالحی, حمید امامی, پروانه شکرانی

DOI: 10.22122/jims.v36i478.9314

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، پیش‌بینی و مقایسه‌ی توزیع دز در اعضای حیاتی سالم در پرتودرمانی سرطان بیضه از نوع سمینومای مرحله‌ی 1 برای دز یکسان به حجم هدف در دو روش دو بعدی (2 Dimensional) مرسوم و سه ‌بعدی (3 Dimensional) تطبیقی بود.

روش‌ها: درمان دو بعدی بر اساس آناتومی استخوانی و درمان سه ‌بعدی بر اساس آناتومی عروقی و غددی برای 10 بیمار با پرتو فوتون 6 مگاالکترون‌ولت و دز 25 گری طراحی شد. توزیع دز در اعضای داخل و خارج میدان به ترتیب محاسبه (با سیستم طراحی درمان) و اندازه‌گیری (با سیستم پروفایلر) شد.

یافته‌ها: برای اعضای داخل میدان تابشی، میانگین دز کلیه‌ها در درمان دو بعدی و سه ‌بعدی به ترتیب 58/5 و 16/7 گری و به همین ترتیب برای پانکراس 67/20 و 29/19، کبد 20/5 و 19/3، معده 73/9 و 43/6 و کولون 96/5 و 6/7 گری بود. برای اعضای خارج میدان تابشی، میانگین دز دریافتی کلیه‌ی راست 55/1 گری و کلیه‌ی چپ 48/1 گری بود. همچنین، میانگین دز بیضه برای درمان دو بعدی 7 سانتی‌گری و برای درمان سه ‌بعدی 6 سانتی‌گری به دست آمد.

نتیجه‌گیری: در درمان سه ‌بعدی، به علت طراحی دقیق‌تر حجم هدف، احتمال عود بیماری کمتر و احتمال آسیب به کلیه و کولون بیشتر پیش‌بینی شد.


واژگان کلیدی


عضو حیاتی؛ دز؛ آسیب پرتوی؛ پرتودرمانی تطبیقی؛ سمینوما

تمام متن:

PDF

مراجع


Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin 2010; 60(5): 277-300.

Wilder RB, Buyyounouski MK, Efstathiou JA, Beard CJ. Radiotherapy treatment planning for testicular seminoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 83(4): e445-e452.

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology. Philadelphia, PA: Lippincott Williamsand Wilkins; 2013.

Radiation Therapy Oncology Group. RTOG 1102 Protocol Information [Online]. [cited 2011 Nov 15]; Available from: URL: https://www.rtog.org/ClinicalTrials/ProtocolTable/StudyDetails.aspx?study=1102

Lewinshtein D, Gulati R, Nelson PS, Porter CR. Incidence of second malignancies after external beam radiotherapy for clinical stage I testicular seminoma. BJU Int 2012; 109(5): 706-12.

Zilli T, Boudreau C, Doucet R, Alizadeh M, Lambert C, van Nguyen T, et al. Bone marrow-sparing intensity-modulated radiation therapy for Stage I seminoma. Acta Oncol 2011; 50(4): 555-62.

Martin JM, Joon DL, Ng N, Grace M, Gelderen DV, Lawlor M, et al. Towards individualised radiotherapy for Stage I seminoma. Radiother Oncol 2005; 76(3): 251-6.

Barrett A, Morris S, Dobbs J, Roques T. Practical radiotherapy planning. 4th ed. New York, NY: CRC Press; 2009.

Khan FM, Gibbons JP. The physics of radiation therapy. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2003.

Howell RM, Scarboro SB, Kry SF, Yaldo DZ. Accuracy of out-of-field dose calculations by a commercial treatment planning system. Phys Med Biol 2010; 55(23): 6999-7008.

Mazonakis M, Varveris C, Lyraraki E, Damilakis J. Radiotherapy for stage I seminoma of the testis: Organ equivalent dose to partially in-field structures and second cancer risk estimates on the basis of a mechanistic, bell-shaped, and plateau model. Med Phys 2015; 42(11): 6309-16.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.