دوره 30، شماره 183: هفته اول خرداد ماه 1391

بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

بهروز عطایی, علیرضا امامی نائینی, فرزین خوروش, محمدرضا یزدانی, عباسعلی جوادی, مجتبی اکبری, مهدی عطایی

چکیده


مقدمه: ارتباط بین عفونت TTV (Transfusion transmitted virus)  و اختلالات کبدی و نیز اهمیت راه‌های خونی انتقال TTV هنوز مورد بحث است. هدف از انجام مطالعه، بررسی شیوع TTV در بیماران همودیالیزی، معتادان تزریقی و اهداکنندگان خون سالم در اصفهان و مقایسه آن‌ها بود.

روش‌ها: در یك مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 108 نفر شامل 36 بیمار همودیالیزی در بیمارستان‌های الزهرا (س) و نور اصفهان، 36 معتاد تزریقی در مرکز تحقیقات عفونی اصفهان و 36 اهدا کننده‌ی خون سالم به عنوان گروه شاهد در بانک خون مورد ارزیابی قرار گرفتند. پنج میلی‌لیتر نمونه خون از هر نفر در لوله های حاوی EDTA گرفته شد. سپس جداسازی ژنوم ویروس توسط کیت استخراج DNA انجام گردید. تکثیر DNA توسط پرایمرهای موجود و دستگاه Real-time PCR مدل 6000 Corbett research صورت گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 7/14 ± 7/38 سال بود و 71 نفر از آن‌ها مرد بودند. از 108 نفر، 30 نفر (8/27 درصد) TTV PCR مثبت و 78 نفر (2/72 درصد) TTV PCR منفی داشتند. شیوع TTV در معتادان تزریقی 21 نفر (3/58 درصد) و بیماران همودیالیزی 6 نفر (17 درصد) بیشتر از اهدا کنندگان خون سالم 3 نفر (8 درصد) بود که از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0001/0 > P).

نتیجه گیری: در اصفهان شیوع TTV در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی بالاتر از جمعیت عمومی است. بایستی تمهیداتی جهت كاهش خطر انتقال ویروس به مراقبین بهداشتی، خانواده‌های بیماران همودیالیزی، معتادان تزریقی و كسانی كه به نوعی ارتباط نزدیك با آن‌ها دارند به كار بست .

واژگان کلیدی: ویروس منتقل شده از راه انتقال خون، معتاد تزریقی، بیمار همودیالیزی، اهدا کننده‌ی خون سالم


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.