دوره 36، شماره 472: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1397:270-276

بررسي ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌های گردنی

نظام‌الدین برجیس, مهناز فصولی, علی مهرابی کوشکی

DOI: 10.22122/jims.v36i472.9530

چکیده


مقدمه: با توجه به اهمیت تشخیص سریع ماهیت توده‌های گردنی، این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌هاي گردنی به انجام رسید.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 108 بیمار مبتلا به توده‌های گردنی که در سال‌های 95-1394 در بیمارستان الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان جهت عمل جراحی توده‌ی گردن بستری شده بودند، قبل از عمل تحت سونوگرافی توده‌ی گردن قرار گرفتند و پس از اخذ نتیجه‌ی پاتولوژی، معیارهای ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت این توده‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: سونوگرافی در مقایسه با پاتولوژی دارای حساسیت 8/91 درصد و ویژگی 1/66 درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب سونوگرافی به ترتیب 9/33 و 2/8 درصد بود. ارزش اخباری مثبت و منفی این روش نیز به ترتیب 2/69 و 7/90 درصد بود. میزان صحت سونوگرافی 1/81 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: سونوگرافی جهت تعیین ماهیت توده‌های گردنی، روشی به نسبت دقیق و با ارزش است، اما لازمه‌ی آن، تجربه‌ی کافی سونوگرافیست می‌باشد که در صورت انجام صحیح آن و همچنین، دقت در نمونه‌برداری جهت پاتولوژی توسط جراح، می‌تواند افزایش دقت تشخیصی ماهیت توده‌های گردنی را به همراه داشته باشد.


واژگان کلیدی


توده‌ی گردن؛ سونوگرافی؛ پاتولوژی؛ تشخیص

تمام متن:

PDF

مراجع


Vassallo P, Wernecke K, Roos N, Peters PE. Differentiation of benign from malignant superficial lymphadenopathy: The role of high-resolution US. Radiology 1992; 183(1): 215-20.

Som PM. Detection of metastasis in cervical lymph nodes: CT and MR criteria and differential diagnosis. AJR Am J Roentgenol 1992; 158(5): 961-9.

Baatenburg de Jong RJ, Rongen RJ, Lameris JS, Harthoorn M, Verwoerd CD, Knegt P. Metastatic neck disease. Palpation vs ultrasound examination. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115(6): 689-90.

Bruneton JN. Cervical Lymph Nodes. In: Bruneton JN, editor. Ultrasonography of the Neck. Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007. p. 81-92.

Baatenburg de Jong RJ, Rongen RJ, Verwoerd CD, van Overhagen H, Lameris JS, Knegt P. Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy of neck nodes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(4): 402-4.

Ahuja A, Ying M, King W, Metreweli C. A practical approach to ultrasound of cervical lymph nodes. J Laryngol Otol 1997; 111(3): 245-56.

Ying M, Ahuja A, Brook F, Brown B, Metreweli C. Sonographic appearance and distribution of normal cervical lymph nodes in a Chinese population. J Ultrasound Med 1996; 15(6): 431-6.

Ahuja A, Ying M, Yuen YH, Metreweli C. Power Doppler sonography of cervical lymphadenopathy. Clin Radiol 2001; 56(12): 965-9.

Ariji Y, Kimura Y, Hayashi N, Onitsuka T, Yonetsu K, Hayashi K, et al. Power Doppler sonography of cervical lymph nodes in patients with head and neck cancer. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19(2): 303-7.

Ying M, Ahuja A, Brook F, Metreweli C. Power Doppler sonography of normal cervical lymph nodes. J Ultrasound Med 2000; 19(8): 511-7.

Wu CH, Chang YL, Hsu WC, Ko JY, Sheen TS, Hsieh FJ. Usefulness of Doppler spectral analysis and power Doppler sonography in the differentiation of cervical lymphadenopathies. AJR Am J Roentgenol 1998; 171(2): 503-9.

Bhatia KS, Cho CC, Tong CS, Yuen EH, Ahuja AT. Shear wave elasticity imaging of cervical lymph nodes. Ultrasound Med Biol 2012; 38(2): 195-201.

Bhatia KS, Cho CC, Yuen YH, Rasalkar DD, King AD, Ahuja AT. Real-time qualitative ultrasound elastography of cervical lymph nodes in routine clinical practice: interobserver agreement and correlation with malignancy. Ultrasound Med Biol 2010; 36(12): 1990-7.

Som PM. Lymph nodes of the neck. Radiology 1987; 165(3): 593-600.

Ahuja AT, Ying M, Ho SS, Metreweli C. Distribution of intranodal vessels in differentiating benign from metastatic neck nodes. Clin Radiol 2001; 56(3): 197-201.

Nasiri S, Jamzadeh A. Diagnostic values of ultrasonography for detection of neck tumor [MD Thesis]. Tehran, Iran. Shahid Beheshti University of Medical Scinces; 2000. [In Persian].

Ying M, Bhatia KS, Lee YP, Yuen HY, Ahuja AT. Review of ultrasonography of malignant neck nodes: greyscale, Doppler, contrast enhancement and elastography. Cancer Imaging 2014; 13(4): 658-69.

Mazaher H, Abasi K. Evaluation of ultrasound in the diagnosis of parotid gland masses. Tehran Univ Med J 1999; 57(3): 27-33. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.