دوره 36، شماره 465: هفته اول فروردین ماه 1397:28-34

بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395

رضا خدیوی, رضا فدایی, محمد کنعانی , فضل اله فاتحی

DOI: 10.22122/jims.v36i465.9531

چکیده


مقدمه: مننژيت مننگوكوكي يك معضل مهم بهداشتي در مناطق گرمسيري از جمله ایران می‌باشد که شناسایی نوع سروگروپ درگیر کننده جهت انجام برنامه‌های غربالگری امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395 بود.

روش‌ها: این مطالعه، از نوع مقطعی بود که بر روی 51 بیمار مبتلا به مننژيت مننگوكوكي انجام گرفت. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، متغیرهای مختلف نظیر سابقه‌ی واکسیناسیون و پروفیلاکسی، نتیجه‌ی Lumbar puncture (LP)، نتیجه‌ی کشت خون و مقاوت آنتی‌بیوتیکی ثبت شد. آمارهای به دست آمده، به صورت فراوانی و میانگین گزارش شد.

یافته‌ها: 4/31 درصد افراد واکسیناسیون شده بودند و 5/76 درصد کموپروفیلاکسی دریافت کرده بودند. در کشت Cerebrospinal fluid (CSF) 48/80 درصد موارد منفی بوده و تنها 87/4 درصد موارد Viridans streptococci و 53/14 درصد Neisseria meningitidis رشد نمود و همچنین، در بررسی خون و کشت خون 5/74 درصد موارد منفی، 5/23 درصد موارد Neisseria meningitidis و 0/2 درصد موارد Staphylococcus epidermidis به دست آمد. همچنین، تمام سروگروپ‌های به دست آمده از نوع سروگروپ B بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌‌های این مطالعه، بروز مننژیت حتی در بیمارانی که پروفیلاکسی استاندارد و واکسن ضد مننگوکوک دریافت کرده بودند نیز بالا می‌باشد و از طرفی، تمام افراد دارای سروگروپ B بودند. از این رو، پیشنهاد می‌شود اقدامات پیش‌گیرانه نظیر استفاده از واکسیناسیون‌ها و پروفیلاکسی‌های مؤثر بر سروگروپ B با جدیت بیشتری انجام شود.

واژگان کلیدی


مننژيت مننگوكوكي؛ طغیان؛ سروگروپ B

تمام متن:

PDF

مراجع


Archer BN, Chiu CK, Jayasinghe SH, Richmond PC, McVernon J, Lahra MM, et al. Epidemiology of invasive meningococcal B disease in Australia, 1999-2015: Priority populations for vaccination. Med J Aust 2017; 207(9): 382-7.

Apicella MA. Meningococcal infection. In: Goldman L, Ausiello DA, editors. Cecil textbook of medicine. Philadelphia, PA: Saunders; 2004. p. 1818-23.

Yameogo TM, Kyelem CG, Poda GEA, Sombie I, Ouedraogo MS, Millogo A. Meningitis epidemic: Assessment of surveillance and treatment of cases in the health centers of a Burkina Faso district. Bull SocPathol Exot 2011; 104(1): 68-73.

World Health Organization. Situation update on meningitis C epidemic risk [Online]. [cited 2017 Dec 21]; Available from: URL: http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/meningitis-c-epidemic-risk/en/

Greenberg R, Daniels S, Flanders W, Eley J, Boring J. Medical epidemiology. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2012.

Greenwood B M. Acute bacterial meningitis. In: Hunter GW, Strickland GT, editors. Hunter's tropical medicine and emerging infectious diseases. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2000. p. 372-8.

Houri H, Pormohammad A, Riahi SM, Nasiri MJ, Fallah F, Dabiri H, et al. Acute bacterial meningitis in Iran: Systematic review and meta-analysis. PLoS One 2017; 12(2): e0169617.

World Health Organization. Meningococcal disease – Niger (update) [Online]. [cited 2015 Jul 23]. Available from: URL: http://www.who.int/csr/don/23-july-2015-niger/en/

Burki T. Meningitis outbreak in Niger is an urgent warning. Lancet Infect Dis 2015; 15(9): 1011.

Heydari B, Khalili H, Karimzadeh I, Emadi-Kochak H. Clinical, paraclinical, and antimicrobial resistance features of community-acquired acute bacterial meningitis at a large infectious diseases ward in Tehran, Iran. Iran J Pharm Res 2016; 15(1): 347-54.

Mandal S, Wu HM, MacNeil JR, Machesky K, Garcia J, Plikaytis BD, et al. Prolonged university outbreak of meningococcal disease associated with a serogroup B strain rarely seen in the United States. Clin Infect Dis 2013; 57(3): 344-8.

Infectious Diseases Society of America. Notice to Healthcare Providers: Recognizing and Reporting Serogroup B Meningococcal Disease Associated with Outbreaks at Princeton University and the University of California at Santa Barbara [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: http://www.idsociety.org/Princeton_UCSantaBarbara/

Biswas HH, Han GS, Wendorf K, Winter K, Zipprich J, Perti T, et al. Notes from the Field: Outbreak of Serogroup B Meningococcal Disease at a University - California, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65(20): 520-1.

Sridhar S, Greenwood B, Head C, Plotkin SA, Safadi MA, Saha S, et al. Global incidence of serogroup B invasive meningococcal disease: a systematic review. Lancet Infect Dis 2015; 15(11): 1334-46.

Cohn AC, MacNeil JR, Clark TA, Ortega-Sanchez IR, Briere EZ, Meissner HC, et al. Prevention and control of meningococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2013; 62(RR-2): 1-28.

World Health Organization. Meningococcal meningitis [Online]. [cited 2018 Jan]; Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.