دوره 36، شماره 478: هفته دوم تیر ماه 1397:460-465

بررسی مقایسه‌ای امتیاز دو سیستم نمره‌دهی SOFA و APACHE II در بدو پذیرش در تعیین پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

پرویز کاشفی , محمود سقائی, داود دهقانی میبدی

DOI: 10.22122/jims.v36i478.9820

چکیده


مقدمه: پس از وقوع تروما، معاینات بالینی و روش‌های آزمایشگاهی در جهت ارزیابی تروما می‌توانند یک نمای کلی از پیش‌آگهی بیماران را نشان دهند که در جهت مدیریت بهینه‌ی بیماران اهمیت زیادی دارد. این طرح پژوهشی، با هدف بررسی و مقایسه‌ی دو سیستم نمره‌دهی Sequential organ failure assessment (SOFA) و Acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II) از نظر توان پیش‌بینی مرگ و میر بیماران دچار ترومای بستری در Intensive care unit (ICU) انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی از نوع گذشته‌نگر، 100 بیمار دچار تروما که در ICU بستری شده بودند، به دو گروه فوت شده و گروه زنده تقسیم‌بندی شدند. اطلاعات دموگرافیک جهت محاسبه‌ی امتیازهای APACHE و SOFA از پرونده‌ی بیماران استخراج شد و اطلاعات این تحقیق در دو گروه بررسی و مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین سیستم نمره‌دهی SOFA در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 19/6 و 56/15 و میانگین APACHE II در گروه زنده و فوت شده به ترتیب 26/21 و 87/46 بود و همچنین، میانگین نمره‌ی SOFA و APACHE II در گروه فوت شده به صورت معنی‌داری بالاتر از گروه زنده بود (001/0 > P). میزان حساسیت (Sensitivity) APACHE II و SOFA به ترتیب 4/97 و 4/97 درصد و میزان ویژگی (Specificity) آن‌ها به ترتیب 1/36 و 4/16 درصد بود.

نتیجه‌گیری: استفاده از دو سیستم SOFA و APACHE II در جهت پیش‌بینی مرگ و میر در بیماران دچار ترومای بستری در ICU بسیار خوب و مؤثر است، اما میزان حساسیت APACHE II و SOFA شبیه به هم و میزان ویژگی APACHE II بهتر از SOFA است.


واژگان کلیدی


تروما؛ بخش مراقبت‌های ویژه؛ APACHE II؛ SOFA

تمام متن:

PDF

مراجع


Spence RT, Scott JW, Haider A, Navsaria PH, Nicol AJ. Comparative assessment of in-hospital trauma mortality at a South African trauma center and matched patients treated in the United States. Surgery 2017; 162(3): 620-7.

Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR, et al. An estimation of the global volume of surgery: A modelling strategy based on available data. Lancet 2008; 372(9633): 139-44.

Zargaran E, Schuurman N, Nicol AJ, Matzopoulos R, Cinnamon J, Taulu T, et al. The electronic Trauma Health Record: design and usability of a novel tablet-based tool for trauma care and injury surveillance in low resource settings. J Am Coll Surg 2014; 218(1): 41-50.

Narci A, Solak O, Turhan-Haktanir N, Aycicek A, Demir Y, Ela Y, et al. The prognostic importance of trauma scoring systems in pediatric patients. Pediatr Surg Int 2009; 25(1): 25-30.

Vincent JL, Moreno R. Clinical review: Scoring systems in the critically ill. Crit Care 2010; 14(2): 207.

Naqvi IH, Mahmood K, Ziaullaha S, Kashif SM, Sharif A. Better prognostic marker in. Pak J Med Sci 2016; 32(5): 1146-51.

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 13(10): 818-29.

Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De MA, Bruining H, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med 1996; 22(7): 707-10.

Nair R, Bhandary NM, D'Souza AD. Initial Sequential Organ Failure Assessment score versus Simplified Acute Physiology score to analyze multiple organ dysfunction in infectious diseases in Intensive Care Unit. Indian J Crit Care Med 2016; 20(4): 210-5.

Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Melot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA 2001; 286(14): 1754-8.

Leteurtre S, Duhamel A, Salleron J, Grandbastien B, Lacroix J, Leclerc F. PELOD-2: An update of the PEdiatric logistic organ dysfunction score. Crit Care Med 2013; 41(7): 1761-73.

Hwang SY, Lee JH, Lee YH, Hong CK, Sung AJ, Choi YC. Comparison of the Sequential Organ Failure Assessment, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II scoring system, and Trauma and Injury Severity Score method for predicting the outcomes of intensive care unit trauma patients. Am J Emerg Med 2012; 30(5): 749-53.

Saleh A, Ahmed M, Sultan I, Abdel-lateif A. Comparison of the mortality prediction of different ICU scoring systems (APACHE II and III, SAPS II, and SOFA) in a single-center ICU subpopulation with acute respiratory distress syndrome. Egypt J Chest Dis Tuberc 2015; 64(4): 843-8.

Ho KM. Combining sequential organ failure assessment (SOFA) score with acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) II score to predict hospital mortality of critically ill patients. Anaesth Intensive Care 2007; 35(4): 515-21.

Qiao Q, Lu G, Li M, Shen Y, Xu D. Prediction of outcome in critically ill elderly patients using APACHE II and SOFA scores. J Int Med Res 2012; 40(3): 1114-21.

Halim DA, Murni TW, Redjeki IS. Comparison of Apache II, SOFA, and Modified SOFA Scores in Predicting Mortality of Surgical Patients in Intensive Care Unit at Dr. Hasan Sadikin General Hospital. Crit Care Shock 2009; 12(4): 157-69.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.