هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

میزان مشاركت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

حبیب اله حسینی, همایون ناجی, فاطمه عبدی, احمد مشهدی زاده, عبداله رضایی

چکیده


مقدمه: مسأله‌ی افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت یكی از مسایل مهمی است كه تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. توجه به دخیل کردن مردان در تنظیم خانواده به منظور كنترل جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پژوهش حاضر میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسرانشان مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش‌ها: این پژوهش یك مطالعه‌ی نیمه تجربی بود كه در آن تأثیر آموزش گروهی روش‌های جلوگیری از بارداری را بر روی 53 نمونه‌ی زن که تحت پوشش روش‌های طبیعی تنظیم خانواده در خانه‌های بهداشت منتخب شبکه‌ی فلاورجان بودند و نیز اثر آن بر روی مشاركت مردان در تنظیم خانواده، موردسنجش قرار گرفت. پیش و پس از انجام مداخله از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها پرسش‌نامه‌ی آگاهی در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری و نیز روش جلوگیری از بارداری که توسط آن‌ها استفاده می‌شد تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی در افراد مورد مداخله و همسرانشان بعد از آموزش گروهی، افزایش معنی‌دار آماری داشت (001/0 = P). به علاوه 51 درصد از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها، پس ازآموزش گروهی، تحت پوشش روش‌های مؤثر تنظیم خانواده قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، آموزش گروهی برای زنان به منظور افزایش مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی: آموزش گروهی، مشاركت مردان، تنظیم خانواده

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.