هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

ميزان مشاركت مردان در برنامه‌هاي تنظيم خانواده پس از آموزش گروهي همسران آن‌ها

حبیب اله حسینی, همایون ناجی, فاطمه عبدی, احمد مشهدی زاده, عبداله رضایی

چکیده


مقدمه: مسأله‌ی افزايش بي‌رويه‌ی جمعيت يكي از مسايل مهمي است كه تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است. توجه به دخیل کردن مردان در تنظیم خانواده به منظور كنترل جمعيت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در پژوهش حاضر میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسرانشان مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه‌ی نيمه تجربي بود كه در آن تأثیر آموزش گروهي روش‌هاي جلوگیری از بارداري را بر روی 53 نمونه‌ی زن که تحت پوشش روش‌های طبیعی تنظیم خانواده در خانه‌های بهداشت منتخب شبکه‌ی فلاورجان بودند و نیز اثر آن بر روي مشاركت مردان در تنظيم خانواده، موردسنجش قرار گرفت. پیش و پس از انجام مداخله از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها پرسش‌نامه‌ی آگاهی در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری و نیز روش جلوگیری از بارداری که توسط آن‌ها استفاده می‌شد تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي آماري توصیفی و تحلیلی انجام شد.
یافته‌ها: ميانگين نمره‌ی آگاهي در افراد مورد مداخله و همسرانشان بعد از آموزش گروهي، افزایش معنی‌دار آماري داشت (001/0 = P). به علاوه 51 درصد از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها، پس ازآموزش گروهي، تحت پوشش روش‌هاي مؤثر تنظيم خانواده قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، آموزش گروهي برای زنان به منظور افزایش مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی: آموزش گروهي، مشاركت مردان، تنظيم خانواده

تمام متن:

PDF