دوره 29، شماره 156: هفته چهارم آبان ماه 1390:1454-1461

بررسی ارتباط كافئین سرم زنان باردار با پره‌اكلامپسی

زیبا دوزنده, طاهره کشاورز, زهره توانا, زینب مشفق, مهراب صیادی

چکیده


مقدمه: پره‌اكلامپسی یک بیماری عروقی مخصوص حاملگی است که در اثر وازواسپاسم و فعال شدن اندوتلیوم عروقی ایجاد می‌شود و یكی از مهم‌ترین عوارض دوران بارداری می‌باشد. اختلالات فشار خون بارداری یکی از سه علت عمده‌ی مرگ و میر مادران را تشکیل می‌دهد. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط میزان كافئین سرم در بارداری با پره‌اكلامپسی بود.

روش‌ها: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر روی 44 نفر از زنان باردار که همگی در محدوده‌ی سنی 18 تا 35 سال بودند، انجام شد. بر اساس معیار‌های ورود به مطالعه از جمعیت هدف 22 نفر با پره‌اکلامپسی و 22 نفر با فشار خون طبیعی به روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شدند. در ابتدا اطلاعات دموگرافیک و مصرف مواد کافئین‌دار از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و سپس میزان كافیین سرم آن‌ها اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: میانگین میزان کافئین سرم در گروه مورد 292/0 ± 309/0 و در گروه شاهد 314/0 ± 468/0 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود (094/0 = P). با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه مشخص گردید میزان کافئین سرم رابطه‌ی معنی‌داری با پره‌اكلامپسی نداشت (565/0 = OR، فاصله‌ی اطمینان 95 درصد: 42/25-013/0)، ولی رابطه‌ی بین سن مادران (52/1 = OR، فاصله‌ی اطمینان 95 درصد: 15/2-08/1) و سن حاملگی
(43/1 = OR، 87/1-09/1 :CI) با پره‌اكلامپسی معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه بین پره‌اكلامپسی و سطح کافئین سرم رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به این که مطالعات و شواهد در این ارتباط متناقض می‌باشد و هیچ توصیه‌ای در ارتباط با این که چه مقدار کافئین در دوران بارداری بی‌خطر است، ارائه نشده است؛ بنابراین منع احتمالی مصرف مواد کافئین‌دار در زنان باردار منطقی به نظر نمی‌رسد.


واژگان کلیدی


کافئین؛ پره‌اکلامپسی؛ بارداری

تمام متن:

PDF

مراجع


Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009. p. 706-49..

Lowdermilk LD, Perry ShE, Cashion K, Alden KR. Maternity and Women's Health Care. New York, NY; 2007. p. 784.

Hauth JC, Ewell MG, Levine RJ, Esterlitz JR, Sibai B, Curet LB, et al. Pregnancy outcomes in healthy nulliparas who developed hypertension. Calcium for Preeclampsia Prevention Study Group. Obstet Gynecol 2000; 95(1): 24-8.

Allahyari El, Rahimi Foroushani A, Zeraati H, Mohammad K, Taghizadeh Z. A predictive model for the diagnosis of preeclampsia. J Reprod Infertil 2010; 10(4): 261.

Zolfaqari M, Asadi A A. Nursing the Health of Mothers and Infants. Tehran: Bashari Publications; 2000.

Ahmadi K. Women and Midwifery AOM Series. Tehran: Teb Novin; 2001. p. 201. [In Persian].

Luealon P, Phupong V. Risk factors of preeclampsia in Thai women. J Med Assoc Thai 2010; 93(6): 661-6.

Wei SQ, Xu H, Xiong X, Luo ZC, Audibert F, Fraser WD. Tea consumption during pregnancy and the risk of pre-eclampsia. Int J Gynaecol Obstet 2009; 105(2): 123-6.

Funai EF, Paltiel OB, Malaspina D, Friedlander Y, Deutsch L, Harlap S. Risk factors for pre-eclampsia in nulliparous and parous women: the Jerusalem perinatal study. Paediatr Perinat Epidemiol 2005; 19(1): 59-68.

Damirchi A, Rahmani-Nia F, Mirzaei B, Hasan-Nia S, Ebrahimi M. Effect of caffeine on blood pressure during exercise and at rest in overweight men Iranian. Journal of Endocrinology and Metabolism 2009; 10(6): 623-8. [In Persian].

Saadaatian A. Natural and Treating Features of Fruits and Vegetables. Tehran: AyandeSazan Shahr Ab publication; 2007. p. 72. [In Persian].

Mort JR, Kruse HR. Timing of blood pressure measurement related to caffeine consumption. Ann Pharmacother 2008; 42(1): 105-10.

Grosso LM, Bracken MB. Caffeine metabolism, genetics, and perinatal outcomes: a review of exposure assessment considerations during pregnancy. Ann Epidemiol 2005; 15(6): 460-6.

Kuczkowski KM. Social drug use in the parturient: implications for the management of obstetrical anaesthesia. Med J Malaysia 2003; 58(1): 147-54.

Khoury JC, Miodovnik M, Buncher CR, Kalkwarf H, McElvy S, Khoury PR, et al. Consequences of smoking and caffeine consumption during pregnancy in women with type 1 diabetes. J Matern Fetal Neonatal Med 2004; 15(1): 44-50.

Klebanoff MA, Zhang J, Zhang C, Levine RJ. Maternal serum theobromine and the development of preeclampsia. Epidemiology 2009; 20(5): 727-32.

Bakker R, Steegers EA, Raat H, Hofman A, Jaddoe VW. Maternal caffeine intake, blood pressure, and the risk of hypertensive complications during pregnancy. The Generation R Study. Am J Hypertens 2011; 24(4): 421-8.

Saftlas AF, Triche EW, Beydoun H, Bracken MB. Does chocolate intake during pregnancy reduce the risks of preeclampsia and gestational hypertension? Ann Epidemiol 2010; 20(8):

-91.

Triche EW, Grosso LM, Belanger K, Darefsky AS, Benowitz NL, Bracken MB. Chocolate consumption in pregnancy and reduced likelihood of preeclampsia. Epidemiology 2008; 19(3): 459-64.

Geleijnse JM. Habitual coffee consumption and blood pressure: an epidemiological perspective. Vasc Health Risk Manag 2008; 4(5): 963-70.

Farag NH, Whitsett TL, McKey BS, Wilson MF, Vincent AS, Everson-Rose SA, et al. Caffeine and blood pressure response: sex, age, and hormonal status. J Womens Health (Larchmt) 2010; 19(6): 1171-6.

Arciero PJ, Ormsbee MJ. Relationship of blood pressure, behavioral mood state, and physical activity following caffeine ingestion in younger and older women. Appl Physiol Nutr Metab 2009; 34(4): 754-62.

Savoca MR, Evans CD, Wilson ME, Harshfield GA, Ludwig DA. The association of caffeinated beverages with blood pressure in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(5): 473-7.

Eliasdottir OJ, Harethardottir H, Thornorkelsson T. The effect of maternal weight on pregnancy outcome. Laeknabladid 2010; 96(11): 691-6. [In Icelandic].

Shamsi U, Hatcher J, Shamsi A, Zuberi N, Qadri Z, Saleem S. A multicentre matched case control study of risk factors for preeclampsia in healthy women in Pakistan. BMC Womens Health 2010; 10: 14.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.