دوره 29، شماره 155: هفته سوم آبان ماه 1390:1401-1405

بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف

فرهاد مختاری نژاد, سید حمید رضا ابطحی, شبنم نوعی علمداری

چکیده


مقدمه: تمپانوپلاستی روش اصلاح مکانیسم شنوایی در آسیب‌های گوش است. برای انجام این عمل از فاسیای تمپورالیس استفاده می‌شود که اغلب منجر به عود بیماری می‌گردد. غضروف از جمله موادی است که می‌تواند در تقویت گرافت به کار رود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف بود.

روش‌ها: این کارآزمایی بالینی از سال 1387 تا 1389 بر روی 40 بیمار مبتلا به عفونت مزمن گوش میانی، که در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری و تحت جراحی تمپانوپلاستی با غضروف هوموگرافت قرار گرفته بودند، انجام گرفت. بعد از گذشت حداقل 6 ماه از زمان انجام جراحی، معاینه‌ی اتوسکوپی با میکروسکوپ و بررسی‌های ادیومتری برای همه‌ی بیماران انجام شد و داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.

یافته‌ها: میانگین آستانه‌ی شنوایی قبل و بعد از عمل در فرکانس‌های مختلف در انتقال از طریق هوا و انتقال از طریق استخوان بررسی شد که قبل و بعد از جراحی تفاوت معنی‌دار نداشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: با وجود احتمال جذب غضروف هوموگرافت با گذشت زمان به دلیل واکنش‌های ایمنی میزبان و در نتیجه عود پارگی و کشیدگی پرده‌ی تمپان و بدتر شدن نتایج شنوایی، که از عوارض استفاده از غضروف هموگرافت است، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از غضروف هوموگرافت در پیش‌گیری از عود عوارضی همچون کشیدگی پاکت و پارگی مجدد موفقیت‌آمیز می‌باشد؛ نتایج شنوایی بعد از گذشت حداقل 6 ماه از جراحی همچنان خوب بود.


واژگان کلیدی


تمپانوپلاستی؛ غضروف هوموگرافت؛ عفونت مزمن گوش؛ پارگی پرده‌ی ‌تمپان

تمام متن:

PDF

مراجع


Dornhoffer J. Cartilage tympanoplasty: indications, techniques, and outcomes in a 1,000-patient series. Laryngoscope 2003; 113(11): 1844-56.

Amedee RG, Mann WJ, Riechelmann H. Cartilage palisade tympanoplasty. Am J Otol 1989; 10(6): 447-50.

Duckert LG, Muller J, Makielski KH, Helms J. Composite autograft "shield" reconstruction of remnant tympanic membranes. Am J Otol 1995; 16(1): 21-6.

Luetje CM. Saddle blanket graft tympanoplasty and lateral attic wall reconstruction for defects produced by primary acquired cholesteatoma. Laryngoscope 2001; 111(8): 1497-9.

Page C, Charlet L, Strunski V. Cartilage tympanoplasty: postoperative functional results. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265(10): 1195-8.

Tos M. Cartilage Tympanoplasty. 1st ed. New York: Thieme; 2009. p. 7, 147.

Humphries LK, Mansavage VL. Quality control in tissue banking--ensuring the safety of allograft tissues. AORN J 2006; 84(3): 386-8.

Hashemi SB, Sohrabi H, Bohranifard H. Comparison of tympanoplasty results with use of perichondrium- cartilage and temporalis facia. The Iranian Journal of Otorhinolaryngology 2009; 21(56): 63-6.

Kirazli T, Bilgen C, Midilli R, Ogut F. Hearing results after primary cartilage tympanoplasty with island technique. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132(6): 933-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.