هفته نامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان
 

قابل توجه نویسندگان محترم

مجله دانشکده پزشکی تا اطلاع بعدی از پذیرش مقالات به صورت بررسی سریع معذور می باشد.

اطلاعیه مهم در خصوص هزینه اولیه مقالات

از تاریخ 1399/7/21 هزینه اولیه مقالات، هفت میلیون ریال محاسبه خواهد شد.homepage

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

1027-7595 : (pISSN) شاپای نسخه چاپی

1735-854x : (eISSN) شاپای نسخه الکترونیک