دوره 32، شماره 284: هفته اول تیر ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (163 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با برخی از عوامل بیوشیمیایی و متابولیک در بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 599-609
مریم حیدری , سعید مردانی , حمید نصری
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک شماره صفحه: 610-620
محمد باقر توکلی , مجید خیرالهی , علی کیانی , محمد کاظمی , لیلا موهبت , شقایق حق‌جوی جوانمرد , مهناز رعایایی
چکیده (299 مشاهده)     |     متن کامل PDF (238 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی نشانگرهای سطحی 14 CDو 44CD در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) و سلول‌های کندروسیت تمایز یافته طی فرایند کندروژنز شماره صفحه: 621-630
روناک زارعی , بتول هاشمی بنی , ابراهیم اسفندیاری , علی والیانی , فریبرز کیانپور , مریم علی اکبری
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
شناسایی و طبقه‌بندی خودکار نواحی خونریزی مغزی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه در تصاویر سی‌ تی اسکن شماره صفحه: 631-646
بهاره شاهنگیان , حسین پورقاسم
چکیده (1096 مشاهده)     |     متن کامل PDF (146 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

آسیب‌های عروقی در نفریت لوپوسی: نیازی برای برای توجه بیشتر به واسكولوپاتی در این بیماران شماره صفحه: 647-649
آذر برادران , مریم ستاری
چکیده (277 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML