دوره 32، شماره 284: هفته اول تیر ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (30 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با برخی از عوامل بیوشیمیایی و متابولیک در بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 599-609
مریم حیدری, سعید مردانی, حمید نصری
چکیده (51 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک شماره صفحه: 610-620
محمد باقر توکلی, مجید خیرالهی, علی کیانی, محمد کاظمی, لیلا موهبت, شقایق حق‌جوی جوانمرد, مهناز رعایایی
چکیده (149 مشاهده)     |     متن کامل PDF (188 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی نشانگرهای سطحی 14 CDو 44CD در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) و سلول‌های کندروسیت تمایز یافته طی فرایند کندروژنز شماره صفحه: 621-630
روناک زارعی, بتول هاشمی بنی, ابراهیم اسفندیاری, علی والیانی, فریبرز کیانپور, مریم علی اکبری
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML
شناسایی و طبقه‌بندی خودکار نواحی خونریزی مغزی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه در تصاویر سی‌ تی اسکن شماره صفحه: 631-646
بهاره شاهنگیان, حسین پورقاسم
چکیده (745 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

آسیب‌های عروقی در نفریت لوپوسی: نیازی برای برای توجه بیشتر به واسكولوپاتی در این بیماران شماره صفحه: 647-649
آذر برادران, مریم ستاری
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML