دوره 32، شماره 307: هفته چهارم آذر ماه 1393

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر باکتریوفاژ جدا شده از نمونه‌های آب بیمارستان بر سویه‌های مقاوم به درمان (MDR) سودوموناس آئروژینوزا شماره صفحه: 1805-1815
بهرام نصر اصفهانی, محسن روشنایی, حسین فاضلی, سید اصغر هوایی, شراره مقیم, حاجیه قاسمیان صفایی, ریحانه جعفری, حسن قجاوند
چکیده (412 مشاهده)     |     متن کامل PDF (199 دریافت)     |     XML
تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) شماره صفحه: 1816-1823
احسان الماسی, ناهید اسکندری, مرجان قراگوزلو, افشین الماسی, وجیهه استادی
چکیده (294 مشاهده)     |     متن کامل PDF (65 دریافت)     |     XML
بررسی بیوانفورماتیک ارتباط اندازه‌ی ژنوم با خصوصیات ژنتیکی و رفتاری باکتری‌های بیماری‌زا شماره صفحه: 1824-1831
محمدرضا پورمند, زهرا پاکباز, عباس رحیمی فروشانی, سولماز اوحدیان مقدم
چکیده (524 مشاهده)     |     متن کامل PDF (365 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

اثرات حفاظت کلیوی متفورمین شماره صفحه: 1832-1837
محمود رفیعیان کوپایی, فاطمه قائد امینی, حمید نصری
چکیده (654 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

بیماری مادرزادی قلب همراه با پرفشاری شریان ریوی: جراحی یا درمان دارویی؟ شماره صفحه: 1838-1843
احمد میردامادی, سمیرا اشرفی
چکیده (59 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML