ویژه نامه هپاتیت 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط شماره صفحه: 1537-1545
بهروز عطایی, آناهیتا بابک, مجید یاران, نازیلا کسائیان, زری نخودیان, مرجان مشکاتی, پیمان ادیبی
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی شماره صفحه: 1546-1552
رضا فدایی نوبری, مرجان مشکاتی, بهروز عطایی, کمال حیدری, نازیلا کسائیان, زری نخودیان, پریسا شعاعی, مجید یاران, پیمان ادیبی
چکیده (279 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه شماره صفحه: 1553-1559
مرجان مشکاتی, بهروز عطایی, زری نخودیان, مجید یاران, آناهيتا بابک, محمدرضا عسگریان زاده, مرضیه فرشاد, پیمان ادیبی
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان شماره صفحه: 1560-1564
ناریلا کسائیان, زری نخودیان, آناهیتا بابک, بهروز عطایی, پیمان ادیبی
چکیده (83 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان شماره صفحه: 1565-1571
علیرضا کفاشیان, زری نخودیان, نازیلا کسائیان, آناهیتا بابک, مجید یاران, پریسا شعاعی, بهروز عطایی, پیمان ادیبی
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی شماره صفحه: 1572-1576
سینا مباشری زاده, نازیلا کسائیان, بهروز عطایی, زری نخودیان, پیمان ادیبی
چکیده (151 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه شماره صفحه: 1577-1580
زری نخودیان, بهروز عطایی, مجید یاران, علی شمس, نازیلا کسائیان, علیرضا کفاشیان, مجید احسانی, پیمان ادیبی
چکیده (94 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML
غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت شماره صفحه: 1581-1586
بهروز عطایی, مرجان مشکاتی, علی کریمی, مجید یاران, نازیلا کسائیان, زری نخودیان, پریسا شعاعی, پیمان ادیبی
چکیده (64 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML