درباره مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر منصور شعله ور

سردبیر افتخاری: دکتر رویا کلیشادی

سردبیر : دکتر مجید برکتین

معاون سردبیر: دکتر مریم راداحمدی

مدیر اجرایی: علی مرادی

مسوول دفتر: گلناز رجبی

نوع مجله: علمی-پژوهشی

ناشر: انتشارات فرزانگان راداندیش