تمایل به همکاری

در صورتیکه مایل به همکاری با این مجله به عنوان داور میباشید، فایل cv و مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل jims@med.mui.ac.ir ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.