نویسنده = مرضیه قاسمی .
فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19

دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 987-992

فاطمه سخنوری .؛ سید محسن حسینی .؛ رامین سامی .؛ مرضیه قاسمی .؛ نیره وحید .؛ اکرم صادقپور .؛ پریسا موسوی .؛ افشین امیر پور .