نویسنده = محمد حسین یادگاری
شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند


فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 376-385

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ محمد قهری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی زند؛ محمد تقی هدایتی


بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

رزیتا حیدری؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا رودبار محمدی؛ مریم رودباری