نویسنده = زهره بدیعی
بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 132-137

10.22122/jims.v37i516.11109

امیرمحمد آرمانیان؛ فاطمه نجفیان نجف‌آبادی؛ زهره بدیعی؛ سودابه تیموری؛ آوات فیضی


پیشگویی هیپربیلی‌روبینمی شدید در نوزادان ترم و نزدیک ترم سالم ایرانی توسط نوموگرام بیلی‌روبین‌متری پوستی (Transcutaneous bilirubin nomogram)

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2373-2381

صدیقه قائمی؛ علی‌محمد کسائیان؛ امیر محمد آرمانیان؛ زهره بدیعی


عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1413-1421

زهره بدیعی؛ هادی روانبد؛ صدیقه قائمی؛ علی مهرابی کوشکی؛ آناهیتا قاسمی


مقایسه‌ی تأثیر اکسیژن با غلظت پایین و اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس

دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390، صفحه 847-854

زهره بدیعی؛ امیر محمد آرمانیان


مقایسه‌ی تأثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس 28 الی 34 هفته

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 804-811

زهره بدیعی؛ شیوا صمصام شریعت؛ سیده پگاه پورمرشد


فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 126-130

غلامعلی نادریان؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ فرهاد فاضل نجف آبادی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه ناصری؛ محمد اشکان نادریان؛ واله سجادی


ارزش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپی

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

زهره بدیعی؛ مریم قسامی؛ مرضیه عادل نیا