نویسنده = کامیار مصطفوی زاده
باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 43-38

فرزین خوروش؛ محمد فصبحی دستجردی؛ کامیار مصطفوی زاده؛ امیر الهی فر


تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 8-1

کامیار مصطفوی زاده؛ محمد فصیحی دستجردی؛ سینا مباشری زاده؛ فرزین خوروش؛ فریبرز کیانپور