نویسنده = �������� ������ ��������
بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1383-1389

مجتبی رستمی؛ محسن میر محمد صادقی؛ امیر الهی فر؛ مجتبی اکبری


باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 43-38

فرزین خوروش؛ محمد فصبحی دستجردی؛ کامیار مصطفوی زاده؛ امیر الهی فر