نویسنده = ������������ ��������
شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 71-63

رضا نیک اندیش؛ محمد علی سهم الدینی؛ سعید خادمی؛ فاطمه گنجی؛ سارا سلیمان زاده؛ نجمه حبیبی