نویسنده = روح اله مولودی
القای ایسکمی موضعی مغزی در موش صحرایی با مدل امبولیک سکته‌ی مغزی

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

محمد الله توکلی؛ روح الله مولودی؛ بهنام حشمتیان؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد ابراهیم رضوانی


ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 79-72

حجت الله علایی؛ روح الله مولودی؛ محمد رضا شریفی؛ محمود حسینی؛ عبدالله احمدی


اثرات بازه‌های مختلف زمانی ورزش بر حافظه‌ی فضایی و حافظه‌ی طولانی مدت در موش‌های صحرایی نر بالغ

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 37-30

روح اله مولودی؛ حجت اله علائی؛ علی‌رضا سرکاکی؛ عباس احمدی