نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 79-72

حجت الله علایی؛ روح الله مولودی؛ محمد رضا شریفی؛ محمود حسینی؛ عبدالله احمدی