نویسنده = علی صالحی
بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 591-597

علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت‌اله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی


مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 84-80

سعید شانه ساز زاده؛ علی صالحی؛ علیرضا مهری