نویسنده = �������������� ����������
بررسی نتایج درمان جراحی کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی زانو

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 95-88

خلیل الله ناظم؛ بهشته پدیدار؛ مسعود سماورچی تهرانی؛ وحید نوریان