نویسنده = زهرا دانش
معرفی یک مورد درد غیر معمول صورت در یک دختر 16 ساله

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 123-129

مصطفی هاشمی؛ زهرا دانش؛ مریم کریم


سپتوپلاستی: ارزیابی با رینومانومتری

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 110-103

احمدرضا اخوت؛ مهدی خلج؛ زهرا دانش؛ محمود بلوچی