نویسنده = مهرداد رقاع
بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به سرطان زبان در دو بیمارستان سطح 3 ارجاع در اصفهان

دوره 35، شماره 436، مرداد و شهریور 1396، صفحه 776-780

نظام الدین برجیس؛ مهرداد رقاع؛ حسین اسماعیلی


بررسی حجم متوسط پلاکت در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی

دوره 34، شماره 372، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 120-125

نظام‌الدین برجیس؛ مهرداد رقاع؛ جلیل خطایی؛ علی مهرابی کوشکی


ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 22-16

مهرداد رقاع؛ منوچهر امیری دوان؛ سید حمید رضا ابطحی؛ سید مهدی سنبلستان؛ سید مجتبی ابطحی