نویسنده = ���������� ���������� ��������
سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 61-54

سعید حمیدی زاده؛ مزدک خلیلی؛ محمد رحیمی؛ حسینعلی مهرعلیان؛ جعفر مقدسی