نویسنده = عفت بمبئی‌چی
مقایسه‌ی انحناهای ستون فقرات سه‌گانه‌ کاران با افراد غیر ورزشکار

دوره 30، شماره 196، مرداد و شهریور 1391

نادر رهنما؛ عفت بمبئی‌چی؛ سجاد باقریان؛ سهیلا نژادرومزی


مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی افراد فعال

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

سید فخرالدین رجائی؛ حسین مجتهدی؛ محمد مرندی؛ نادر رهنما؛ احمدرضا موحدی؛ عفت بمبئی‌چی؛ خلیل خیام‌باشی


تأثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

فاطمه سعادت سعادت آبادی؛ عفت بمبئی‌چی؛ فهیمه اسفرجانی