نویسنده = ������ ������������ �������� ������
نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

دوره 28، شماره 108، مرداد و شهریور 1389

سید حمید زرکش اصفهانی؛ حمید زاهد نسب؛ محمد رضا جبل عاملی؛ آرش بابایی؛ احسان بهرامی