نویسنده = �������������������� ����������
بررسی نتایج مشاوره‌های قلبی انجام شده قبل از جراحی‌های غیرقلبی انتخابی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

محمد فروزش‌فرد؛ رحیمه اسکندریان؛ راهب قربانی؛ مائده کرهرودی


ارتباط لکوستیوز با نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 69-62

رحیمه اسکندریان؛ راهب قربانی؛ مجتبی ملک؛ زهرا عسگری؛ محسن دارابیان؛ مهرداد زحمت کش