نویسنده = صدیقه آیتی
مقایسه میزوپروستول به تنهایی یا همراه با متوترکسات جهت ختم بارداری سه ماهه اول

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 22-29

فاطمه وحید رودسری؛ صدیقه آیتی؛ نیره خادم؛ محمدتقی شاکری؛ فاطمه ناقدی


مقایسه‌ی میزان خونریزی جنینی - مادری در زایمان طبیعی نسبت به سزارین

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 86-79

سیما کدخدایان؛ صدیقه آیتی؛ مهرانگیز راوریان؛ محمد خواجه دلوئی