نویسنده = �������� ������������ ��������
القای ایسکمی موضعی مغزی در موش صحرایی با مدل امبولیک سکته‌ی مغزی

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

محمد الله توکلی؛ روح الله مولودی؛ بهنام حشمتیان؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد ابراهیم رضوانی