نویسنده = علیرضا Emami نائینی
یافته‌های گرافی قفسه‌ی صدری در اپیدمی پنومونی آدنوویروسی در زندان دستگرد اصفهان، پاییز 1390

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1857-1861

علیرضا امامی نائینی؛ بهروز عطایی؛ مجید یاران؛ زری نخودیان؛ پریسا شعاعی؛ دانا دانشمند؛ رضا فدایی نوبری؛ عباسعلی جوادی


عفونت با ویروس هپاتیت B

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

علیرضا امامی نائینی؛ کتایون طایری؛ فرزین خوروش؛ سحر امامی نائینی


بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

بهروز عطایی؛ علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا یزدانی؛ عباسعلی جوادی؛ مهدی عطایی


اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1140-1145

علیرضا امامی نائینی؛ الهه نظری؛ سحر امامی نائینی


تیتر آنتی بادی سرمی ضد ویروس سرخک 5 سال پس از دریافت واکسن توأم سرخجه و سرخک: یک مطالعه‌ی مقطعی

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 854-858

علیرضا Emami نائینی؛ نگار قضاوی؛ سحر Emami نائینی


فراوانی محل، میکروارگانیسم عامل و نوع مداخله‌ی جراحی در عفونت‌های مفصلی و استخوانی بیماران معتاد تزریقی

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 952-956

علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محسن میدانی؛ سعیده کاظمی


عفونت توکسوپلاسما گوندی در حاملگی: مزایا و معایب تشخیص توسط سرولوژی

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش