نویسنده = علی حسینی شریف آباد
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 278-287

10.48305/jims.v40.i669.0278

امیرمهدی صفاری؛ فوزیه زادهوش؛ افسانه یگدانه؛ علی حسینی شریف آباد؛ اردشیر طالبی؛ حسن صدرائی


بررسی اثر تجویز طولانی مدت فنوباربیتال بر حجم نواحی هیپوکامپوس رات

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

محمد حسینی شریف آباد؛ عباس جعفریان دهکردی؛ علی حسینی شریف آباد