نویسنده = نوشین میرخشتی
بررسی اثر داروی تالیدومید بر فیبروز ریه ناشی از بلئومایسین در مدل حیوانی رات

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 373-378

شهرام رفیعیان؛ سیّد علی علوی؛ نوشین میرخشتی؛ عاطفه صادقی‌زاده


بررسی سطح سرمی منگنز در مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با گروه شاهد

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

حمید مزدک؛ نوشین میرخشتی؛ احمد موحدیان؛ فرانک یزدخواستی؛ ابراهیم بهزاد؛ محمد شفیعیان؛ زهرا شمس زاده