نویسنده = ������������ ��������������
بررسی سطح سرمی منگنز در مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با گروه شاهد

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

حمید مزدک؛ نوشین میرخشتی؛ احمد موحدیان؛ فرانک یزدخواستی؛ ابراهیم بهزاد؛ محمد شفیعیان؛ زهرا شمس زاده